SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AKADEMICKA”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000156236
Numer REGON: 005923778
Numer NIP: 8961002375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2024-01-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/39809/23/88]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 005923778 NIP 89610023752007-07-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „AKADEMICKA”2007-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 7872003-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-03-25 do dziś
2. Adresulica STEFANA JARACZA nr domu 48 kod pocztowy 50-305 poczta WROCŁAW 2003-05-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SMAKADEMICKA.PL2017-06-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMAKADEMICKA.PL2017-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.02.1990 R. 10.06.1995 R. JEDNOLITY TEKST STATUTU.2003-03-25 do dziś
2W DNIU 18.11.2006 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „AKADEMICKA” UCHWAŁĄ NR 7/2006 UCHWALIŁO NOWY STATUT.2007-04-05 do dziś
3WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „AKADEMICKA” UCHWAŁĄ Z DNIA 26.11.2007 R. UCHWALIŁO STATUT W WERSJI JEDNOLITEJ UWZGLĘDNIAJĄCEJ NOWELIZACJĘ PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO I USTAWĘ O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANOWYCH -USTAWA Z DNIA 14.06.2007 R. (DZ. U. NR 125 POZ. 873)2008-02-05 do dziś
427.05.2010 R. ZMIENIONO: § 20 UST. 5, § 30 UST. 1, § 30 UST. 3, § 34 UST. 4.2010-08-31 do dziś
530.06.2011 R. -ZMIENIONO: § 20 UST. 5, § 30 UST. 1, § 30 UST. 3, § 24 UST. 1.2011-10-05 do dziś
615.10.2011 R. -ZMIANA § 10, § 12 UST. 3, § 17 UST. 2, § 21 UST. 7, § 25 UST. 1, § 26 UST. 1, § 26 UST. 5..2011-12-06 do dziś
723.06.2012 R., ZMIENIONO: § 2 UST. 2, § 23 UST. 4, § 30 UST. 3, § 34 UST. 1, § 36 UST. 1, § 37 UST. 1, ; DODANO § 30 UST. 3(1); UCHYLONO § 73.2012-10-19 do dziś
826.10.2013 R. ZMIENIONO: § 22 UST. 2, § 42, W § 35 DODANO UST. 3, ZMIANA NUMERACJI DRUGIEGO § 60 NA § 60(1)2014-02-17 do dziś
928.06.2014 R., ZMIENIONO § 21 UST. 6 ORAZ § 24 UST. 6.2014-09-25 do dziś
1020.06.2015 R. § 24 UST.6 - SKREŚLONO ZDANIE OSTATNIE § 25 UST.3 - DODANO ZDANIE TRZECIE2015-10-02 do dziś
1120.05.2023 R., ZMIENIONO: § 1, § 4, § 5 UST. 1, 2, 3, 4, § 6 UST. 1-4, § 7 UST. 1, § 9 PKT 3, 8, 12, § 10, § 11 UST. 1, 4, § 13 PKT 3,4, § 15 UST. 1, § 16  19, § 20 UST. 4, § 22 UST. 3, § 23 PKT 3, 5, 6, 9, 15, § 24 UST. 1, 6, 7, § 25 UST. 1, § 26 UST.2, § 28, § 28 [1], [2], [3], [4], [5], [6], § 29, § 30 UST. 5, § 34 UST. 4 PKT 2, § 35 UST. 1 PKT 9, UST. 2, 3, § 40 PKT 4, § 41 UST. 1, 2, § 43 UST.1, § 47 UST. 1 PKT 1 [1], § 51 UST. 1, § 52 UST. 2, § 53 UST. 1, 2, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58 UST. 2, § 60 UST. 1, 8, § 62, § 67, § 68 UST. 1 PKT 1,3, § 71, § 72, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2024-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK), KTÓREJ PEŁNOMOCNICTWO ZOSTAŁO POTWIERDZONE NA MOCY UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.2012-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDUDEK2023-12-12 do dziś
2. ImionaDAWID2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2023-12-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-12 do dziś
21. NazwiskoPAPST2011-10-05 do dziś
2. ImionaADAM2011-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-05 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-04 do dziś
41. NazwiskoKOŁODZIEJSKI2022-08-09 do dziś
2. ImionaLECH PIOTR2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-09 do dziś
51. NazwiskoSZMAŃKO2019-11-28 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2019-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2023-12-12 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUBICKI2023-12-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMAŃKO2023-12-12 do dziś
2. ImionaBOŻENA2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKA2023-12-12 do dziś
2. ImionaJANINA2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMENDYK KRAJEWSKA2023-12-12 do dziś
2. ImionaTERESA2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWERON2023-12-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEMPAK2023-12-12 do dziś
2. ImionaLUCYNA2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARTEK2023-12-12 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSNELA2023-12-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoCHEŁMICKA2021-04-07 do dziś
2. ImionaAGATA MARIA2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPOSÓB ZGODNY Z TREŚCIĄ § 37 STATUTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DO PODPISYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU WNIOSKÓW I PISM W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZOBOWIĄZANIAMI FINANSOWYMI.2021-04-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-10-19 do dziś
260 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-10-19 do dziś
361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-10-19 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-10-19 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-10-19 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-10-19 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-10-19 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 04.10.20052005-10-20 do dziś
2data złożenia 09.01.2007 okres 2005 R.2007-04-05 do dziś
3data złożenia 06.07.2007 okres 20062007-07-09 do dziś
4data złożenia 15.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-12 do dziś
5data złożenia 06.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
6data złożenia 13.01.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-01-18 do dziś
7data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R., ZATWIERDZONE 13.06.2011 R.2011-10-05 do dziś
8data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R., ZATWIERDZONE 13.06.2011 R.2011-10-05 do dziś
9data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R., ZATWIERDZONE 13.06.2011 R.2011-10-05 do dziś
10data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
11data złożenia 27.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
12data złożenia 24.01.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
13data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
14data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
15data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
16data złożenia 03.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-03 do dziś
17data złożenia 03.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-03 do dziś
18data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
19data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-25 do dziś
20data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-25 do dziś
21data złożenia 27.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-27 do dziś
22data złożenia 14.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 R.2007-04-05 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-10-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R., OPINIA Z DNIA 13.06.2011 R.2011-10-05 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-10-05 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R.2005-10-20 do dziś
22005 R.2007-04-05 do dziś
320062007-07-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-01-18 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R., UCHWAŁA Z DNIA 30.06.2011 R.2011-10-05 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R., UCHWAŁA Z DNIA 30.06.2011 R.2011-10-05 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R., UCHWAŁA Z DNIA 30.06.2011 R.2011-10-05 do dziś
1001.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-03 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-03 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-25 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-10-20 do dziś
22005 R.2007-04-05 do dziś
320062007-07-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-01-18 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-27 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów