APTEKA „RADICULA” DOBRYSIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000156077
Numer REGON: 470869099
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/517027/23/886]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 470869099 NIP 72600122512010-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „RADICULA” DOBRYSIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2022-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-03-21 do dziś
2. Adresulica ROJNA nr domu 25 kod pocztowy 91-134 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2003-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 07.01.2003 R. ANEKS Z DNIA 14.03.2003 R. ZMIENIONO § 22003-03-21 do dziś
2UCHWAŁA Z 1.01.2007 R -ZMIENIONO § § 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 UMOWY SPÓŁKI ORAZ DODANO § § 11 I 12;2007-02-16 do dziś
3ANEKSEM NR 1/2009 Z DNIA 28.12.2009 R., ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-03 do dziś
413.06.2022 R., ZMIENIONO § 1 UST. 1 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2022-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-03-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKĘ CYWILNĄ APTEKA „RADICULA” PRZEKSZTAŁCONO W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ APTEKA „RADICULA” H. DOBRYSIAK, D. DOBRYSIAK-KOBYLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH HELENA DOBRYSIAK -NR W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 58251 DANUTA DOBRYSIAK-KOBYLIŃSKA -NR W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 582502003-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYSIAK KOBYLIŃSKA2003-03-21 do dziś
2. ImionaDANUTA ANNA2003-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYSIAK2022-10-05 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ALEKSANDRA2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2007-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYSIAK2022-10-05 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ALEKSANDRA2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYSIAK KOBYLIŃSKA2003-03-21 do dziś
2. ImionaDANUTA ANNA2003-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2010-02-03 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-03 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-03 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-02-03 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów