„APTEKA RODZINNA, IWONA GOLDAS I ARKADIUSZ GOLDAS - SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000156025
Numer REGON: 473150948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-05-30
Sygnatura akt[RDF/116657/19/419]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA RODZINNA, IWONA GOLDAS I ARKADIUSZ GOLDAS SPÓŁKA JAWNA”2003-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina KOLUSZKI miejscowość KOLUSZKI2003-03-20 do dziś
2. Adresulica 11-GO LISTOPADA nr domu 33E kod pocztowy 95-040 poczta KOLUSZKI kraj POLSKA 2003-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 STYCZNIA 2003 ROK -UMOWA SPÓŁKI ANEKS NR 1 13.03.2003 R. -ZMIENIONO §§ 4, 5 I 10 UMOWY SPÓŁKI.2003-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka3 LATA OD PIERWSZEGO DNIA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI2003-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDAS2003-03-20 do dziś
2. ImionaIWONA BEATA2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDAS2003-03-20 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ BERNARD2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE2003-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDAS2003-03-20 do dziś
2. ImionaIWONA BEATA2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDAS2003-03-20 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ BERNARD2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-03-20 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2003-03-20 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 31.12.2003 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów