„A.N.P” A.MAZUREK I P.CENCORA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000155944
Numer REGON: 650123950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-01-29
Sygnatura akt[RDF/187466/20/533]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP6501239502003-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.N.P” A. MAZUREK I P. CENCORA SPÓŁKA JAWNA2003-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LUBACZOWSKI gmina CIESZANÓW miejscowość DACHNÓW2003-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość DACHNÓW ulica UL. JAROSŁAWSKA nr domu 13 kod pocztowy 37-611 poczta CIESZANÓW kraj POLSKA 2018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 12.01.1994 R. 12.12.2002 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-03-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE „A.N.P” A. MAZUREK P. CENCORA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ UCHWAŁĄ Z DNIA 12.12.2002 R. POPRZEDNIA REJESTRACJA: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UM I GM. CIESZANÓW NR 5962003-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2003-03-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENCORA2003-03-20 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2003-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2003-03-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENCORA2003-03-20 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z PROWADZENIE SKLEPU Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI2003-03-20 do dziś
252 50 Z HANDEL OBWOŹNY ODZIEŻĄ POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO2003-03-20 do dziś
355 40 Z PROWADZENIE „MINIBARU” MAŁA GASTRONOMIA; KAWIARENKA2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów