BONO B.RIEGER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000155907
Numer REGON: 191410801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[RDF/372186/22/625]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP1914108012003-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONO B.RIEGER SPÓŁKA JAWNA2018-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2003-03-20 do dziś
2. Adresulica ZIELONA nr domu 28 kod pocztowy 81-112 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2003-03-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TINO.PL2013-03-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TINO.PL2013-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2002 R.2003-03-20 do dziś
214.03.2005 R. -ZMIANA PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI2005-04-25 do dziś
320.08.2009 R.2009-09-08 do dziś
429.11.2011 R., UCHWAŁA NR 1 O ZMIANIE TREŚCI PAR. 7 W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI, 29.11.2011 R., UCHWAŁA NR 2 O WYKREŚLENIU PAR. 16, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-12-08 do dziś
5UCHWAŁA Z 25.09.2012 R. ZM. PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI2013-03-19 do dziś
601.07.2018R.ZMIANA PAR.1,2,7,8 PKT.1,11,13,15,17,24.PONADTO W NAGŁÓWKU ZMIENIONO DANE WSPÓLNIKA, 02.11.2018R., ZMIANA § 2 UMOWY2018-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-03-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 31.12.2002 R. NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z ART. 26 PAR. 4 K.S.H. PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ BONO S.C. ANDRZEJ MAZUREK, RADOSŁAW MAZUREK, BOGDAN LIPOWSKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ O NAZWIE BONO A. MAZUREK SPÓŁKA JAWNA. 1. ANDRZEJ MAZUREK WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU NR 107947 2. RADOSŁAW MAZUREK -WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKU NR 5288 3. BOGDAN LIPOWSKI -WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA NR 0033552003-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPOWSKI2003-03-20 do dziś
2. ImionaBOGDAN2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-03-20 do dziś
3
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-03-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIEGER2018-11-27 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2018-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-11-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-11-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2005-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIEGER2018-11-27 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2018-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPOWSKI2003-03-20 do dziś
2. ImionaBOGDAN2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-12-08 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-12-08 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-12-08 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-12-08 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-12-08 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-12-08 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-11-27 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-11-27 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów