END-I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000155468
Numer REGON: 015430708
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-07-07
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/10588/3/297]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0154307082003-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEND-I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-19 do dziś
2. Adresulica DUBOIS nr domu 9 kod pocztowy 00-182 poczta WARSZAWA 2003-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111-02-2003 R. NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ALEJA JANA PAWŁA II 80 KL. D, M. D2, REPERTORIUM A NR 395/2003.2003-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEND-I AG2003-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGOKONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0153379502003-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000152834 2003-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEPIEN2003-03-19 do dziś
2. ImionaJACEK ADAM2003-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2003-03-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEBEL2003-03-19 do dziś
2. ImionaHANS JOACHIM2003-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-03-19 do dziś
293 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-19 do dziś
365 21 Z LEASING FINANSOWY2003-03-19 do dziś
465 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-03-19 do dziś
571 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-03-19 do dziś
674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-03-19 do dziś
723 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2003-03-19 do dziś
829 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-03-19 do dziś
931 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-03-19 do dziś
1031 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2003-03-19 do dziś
1140 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2003-03-19 do dziś
1251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-03-19 do dziś
1341 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2003-03-19 do dziś
1445 BUDOWNICTWO2003-03-19 do dziś
1574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-03-19 do dziś
1673 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2003-03-19 do dziś
1760 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-03-19 do dziś
1852 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-03-19 do dziś
1970 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-03-19 do dziś
2072 INFORMATYKA2003-03-19 do dziś
2174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-03-19 do dziś
2274 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-03-19 do dziś
2374 40 Z REKLAMA2003-03-19 do dziś
2474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów