SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARZENIE W TORUNIU W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000155397
Numer REGON: 871249481
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-01-27
Sygnatura akt[RDF/578558/24/488]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP8712494812003-03-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARZENIE W TORUNIU W LIKWIDACJI2022-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W TORUNIU nr w rejestrze ARS 6542003-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2003-03-14 do dziś
2. Adresulica PISKORSKIEJ nr domu 4C nr lokalu 40 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2003-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.03.2000 R.2003-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2003-03-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PATIO” W TORUNIU Z 16.03.2000 R. PODZIELONO SPÓŁDZIELNIĘ „PATIO” -WYDZIELONO Z NIEJ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „MARZENIE” W TORUNIU2003-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PATIO2003-03-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000142821 2003-03-14 do dziś
5. Numer REGON8711336372003-03-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZAK2003-03-14 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2003-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMKIEWICZ2003-03-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ WŁADYSŁAW2003-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2003-03-14 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2003-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-03-14 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-18 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-18 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.10.2013 okres 2010 R.2014-01-07 do dziś
2data złożenia 29.10.2013 okres 2011 R.2014-01-07 do dziś
3data złożenia 29.10.2013 okres 2012 R.2014-01-07 do dziś
4data złożenia 23.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
6data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-20 do dziś
11data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
12data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
13data złożenia 27.01.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 R.2014-01-07 do dziś
22011 R.2014-01-07 do dziś
32012 R.2014-01-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 R.2014-01-07 do dziś
22011 R.2014-01-07 do dziś
32012 R.2014-01-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-09 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 21.03.2022 R. W SPRAWIE LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI. UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 06.04.2022 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA BILANSU OTWARCIA LIKWIDACJI. , 06.04.20222022-05-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2022-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJKOWSKA2022-05-10 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów