ASTRA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000155344
Numer REGON: 871527106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2012-04-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8664/12/711]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 871527106 NIP 95620381072012-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2012-04-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 28252003-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-25 do dziś
2. Adresulica DZIELNA nr domu 60 kod pocztowy 01-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2000 R. NOTARIUSZ S. KAZIMIEROWICZ, KANC. NOT. W TORUNIU, REP. A NR 3648/2000 28.01.2003 R. NOTARIUSZ T. JANECZKO, KANC. NOT. W WARSZAWIE, REP. A NR 484/2003, ZMIANA § 2, § 3, § 5, § 6 UST. 1, § 7, § 10 UST. 2, DODAJE § 10 UST. 6, § 12 UST. 2, § 16 UST. 2, § 13 UST. 1, § 14 UST. 10, § 17 UST. 1, § 192003-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNITECKI2003-03-25 do dziś
2. ImionaJACEK ZENON2003-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2003-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHRZANOWSKA THIEDE2003-03-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2003-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-25 do dziś
21. NazwiskoBOROWSKI2003-03-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROBERT2003-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-25 do dziś
31. NazwiskoROJEK2003-03-25 do dziś
2. ImionaMARIA ZOFIA2003-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-03-25 do dziś
229 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-25 do dziś
360 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2003-03-25 do dziś
460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-03-25 do dziś
560 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2003-03-25 do dziś
663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2003-03-25 do dziś
722 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-25 do dziś
890 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2003-03-25 do dziś
933 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO2003-03-25 do dziś
1085 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2003-03-25 do dziś
1185 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-25 do dziś
1252 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-03-25 do dziś
1374 40 Z REKLAMA2003-03-25 do dziś
1480 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-03-25 do dziś
1552 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2003-03-25 do dziś
1652 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-03-25 do dziś
1751 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-03-25 do dziś
1852 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-03-25 do dziś
1951 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-03-25 do dziś
2051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-03-25 do dziś
2151 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji02.03.2012 R., REP. A NR 6965/2012 ASESOR NOTARIALNY ROMAN TOKARCZYK ZASTĘPCA TADEUSZA SOJKI NOTARIUSZA W WARSZAWIE.2012-04-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2012-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNITECKI2012-04-12 do dziś
2. ImionaJACEK ZENON2012-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności02.03.2012 R., REP. A NR 6965/2012 ASESOR NOTARIALNY ROMAN TOKARCZYK ZASTĘPCA TADEUSZA SOJKI NOTARIUSZA W WARSZAWIE.2012-04-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2012-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów