ARTEFAKT ZAKŁAD PREFABRYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000155160
Numer REGON: 871660220
Numer NIP: 8762212130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-09-02
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/6980/21/908]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEFAKT ZAKŁAD PREFABRYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2010-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2003-03-12 do dziś
2. Adresulica PARKOWA nr domu 23D kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2003-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2002 R. NOTARIUSZ D. KOSMANIA-SADOWSKA, KANC. NOT. W GRUDZIĄDZU, REP. A NR 6083/20022003-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCH PRZERWA2008-05-06 do dziś
2. ImionaLAURA2008-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000,00 ZŁ2008-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOBRANŻOWE OGÓLNOKRAJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO „ARTEFAKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080815702008-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000157255 2008-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2008-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 61 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH2003-03-12 do dziś
228 75 PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH GOTOWYCH POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-12 do dziś
329 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2003-03-12 do dziś
429 24 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-12 do dziś
529 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-12 do dziś
645 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-03-12 do dziś
745 12 WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNYCH2003-03-12 do dziś
845 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2003-03-12 do dziś
945 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2003-03-12 do dziś
1045 22 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-03-12 do dziś
1145 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2003-03-12 do dziś
1226 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2003-03-12 do dziś
1345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2003-03-12 do dziś
1445 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2003-03-12 do dziś
1545 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2003-03-12 do dziś
1645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-03-12 do dziś
1745 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-03-12 do dziś
1845 32 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2003-03-12 do dziś
1945 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2003-03-12 do dziś
2045 34 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-03-12 do dziś
2145 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-03-12 do dziś
2245 41 TYNKOWANIE2003-03-12 do dziś
2326 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2003-03-12 do dziś
2445 42 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-03-12 do dziś
2545 43 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN2003-03-12 do dziś
2645 44 MALOWANIE I SZKLENIE2003-03-12 do dziś
2745 45 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-03-12 do dziś
2845 50 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-03-12 do dziś
2951 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-03-12 do dziś
3051 54 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2003-03-12 do dziś
3151 55 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-03-12 do dziś
3251 56 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-03-12 do dziś
3351 51 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-03-12 do dziś
3428 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2003-03-12 do dziś
3551 52 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-03-12 do dziś
3628 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2003-03-12 do dziś
3728 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2003-03-12 do dziś
3828 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2003-03-12 do dziś
3928 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2003-03-12 do dziś
4028 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2003-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2007 okres 2005 ROK2007-08-24 do dziś
2data złożenia 19.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-08-24 do dziś
22006 ROK2007-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2007-08-24 do dziś
22006 ROK2007-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.09.2009 R.; UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ ELŻBIETA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU, REPERTORIUM A NUMER 4913/092010-02-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2010-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCZYŻAK2010-02-25 do dziś
2. ImionaURSZULA2010-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.09.2009 R.; UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ ELŻBIETA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU, REPERTORIUM A NUMER 4913/092010-02-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2010-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów