ARTPOL KOC, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000155102
Numer REGON: 191657128
Numer NIP: 9570719773
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-04-04
Sygnatura akt[RDF/374745/22/132]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP1916571282003-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPOL KOC, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA2003-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2003-03-18 do dziś
2. Adresulica GÓRNICZA nr domu 18 kod pocztowy 80-415 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2003-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 17.12.2002 R. 14.02.2003 ZMIANA PAR. 7, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2003-03-18 do dziś
214.04.2010 R. -PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2010-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-03-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ ARTPOL S.C. JAN KOC, EDWARD SZYMAŃSKI WPISANEJ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU POD NUMERAMI 95605 JAN KRZYSZTOF KOC; 95606 EDWARD BOGUSŁAW SZYMAŃSKI. NUMER IDENTYFIKACJI REGON 191657128.2003-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOC2003-03-18 do dziś
2. ImionaJAN KRZYSZTOF2003-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2003-03-18 do dziś
2. ImionaEDWARD BOGUSŁAW2003-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2003-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOC2003-03-18 do dziś
2. ImionaJAN KRZYSZTOF2003-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2003-03-18 do dziś
2. ImionaEDWARD BOGUSŁAW2003-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-05-06 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-05-06 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-05-06 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-05-06 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-05-06 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROK data złożenia 09.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROK2004-04-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 R. data złożenia 10.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 R.2005-03-17 do dziś
3data złożenia 02.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-17 do dziś
4data złożenia 19.02.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-19 do dziś
5data złożenia 21.02.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-13 do dziś
6data złożenia 05.03.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.2008 ROKU2009-03-12 do dziś
7data złożenia 02.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-12 do dziś
8data złożenia 03.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-25 do dziś
9data złożenia 07.03.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-03-14 do dziś
10data złożenia 04.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
11data złożenia 03.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
12data złożenia 05.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
13data złożenia 08.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
14data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
15data złożenia 09.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
16data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
17data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
18data złożenia 16.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
19data złożenia 04.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-17 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-13 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.2008 ROKU2009-03-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-25 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-03-14 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów