SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000155055
Numer REGON: 000493066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392034/22/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000493066 NIP 91400056402012-10-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA2003-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 2652003-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość STRZELIN2003-03-18 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 10 kod pocztowy 57-100 poczta STRZELIN 2003-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.08.1965 UCHWALENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI2003-03-18 do dziś
227.06.2003 R., ZMIENIONO § 1 UST. 1, § 3, 4, NR ROZD. II, § 5, 6 UST. 3, 4, 5, 6, 7, NR ROZD. III, § 7 PKT 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, § 8, 9 PKT 5, 6, 8, § 10 UST. 1, 2, 3, PKT 4, PKT 5, § 12 UST. 1, 2, 4, 5, § 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 UST. 2, § 41 UST. 2, § 42 UST. 1, 3, § 43, 44, 45 UST. 1, 2, § 46, 47 UST. 1, § 48, 48A, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 UST. 2, 3, 4, § 63 UST. 1, 2, 3, § 64 PKT 2, 7, 12, § 65 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, § 66 UST. 1, 2, § 67 UST. 1, 2, 3, 4, § 68 UST. 1, § 69 UST. 1, 2, 3, § 70, 75, 76, 77 PKT 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, § 78, 79, 80, 81, 83 UST. 2, 4, 5, § 84 UST. 2 PKT 1, 5, 6, 10, § 89 UST. 3, 5, § 90 UST. 1, 2, § 93 UST. 2, OZNACZENIE ROZD. E NA PODROZD.D, F NA E, TYTUŁ ROZD. H NA ROZD. 7, TYTUŁ I NA ROZD. 9, PODTYTUŁ J NA NR A, PODROZD. II NA LITERĘ B, PODROZD. K NA NR 3, ROZD. L NA NR 11, ROZD. 7 NA NR 12, TYTUŁY PODROZD., DODANO § 1 UST. 2, § 5A, 6 UST. 2A, 2B, § 6A, 6B, 7 PKT 3A, 11A, 14A, 16, 17 UST. 2, 3, § 9 PKT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, § 10 UST. 7, 8, § 12 UST. 2A, § 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, 15A, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 17A, 18A, 23, 24A, 24B, 24C, 24D, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 27A, 30A, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 31H, 31I, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I, 32J, 32K, 32L, 32Ł, 35A, 36A, 36B, 36C, 36D, 42 UST. 1A, § 45 UST. 3, § 46A, 46B, 46C, 47 UST. 1A, § 48A, 59A, 61 UST. 4A, § 62 UST. 3A, § 67 UST. 3A, § 68 UST. 3, 4, § 69A, 69B, 76A, 77 PKT 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, § 80A, 83 UST. 5A, § 84 UST. 2 PKT 11, 12, § 84 UST. 3, § 88 UST. 4, § 89 UST. 2 PKT C, § 92 UST. 2, 3, 4, § 100, 101, PODROZD. ORAZ SKREŚLONO § 44 UST. 2, § 95, 97 I 98 STATUTU.2003-10-21 do dziś
302.06.2006 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2006-11-09 do dziś
430.11.2007 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU; 09.09.2008 R., SKREŚLONO W § 138 UST. 4 I § 186 STATUTU ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-10-09 do dziś
5UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA OBRADUJĄCEGO W DNIACH 21, 22, 23, 24 I 25 CZERWCA 2010 ROKU O ZMIANIE STATUTU § 72 UST. 1 PKT 1, § 73, § 76 PKT 1, § 77, § 91 UST. 2, § 91 UST. 4 ZDANIE DRUGIE, § 136 UST. 3, § 136 UST. 5, § 144 UST. 1, UST. 2, § 146 UST. 5 PKT C, § 148, § 152 UST 2, § 153 UST 1, UST. 5, § 169 UST. 2 PKT 7, UST. 4, § 174 UST 1, § 186. DODANO: W § 4 PO UST. 1 DODAJE SIĘ UST 1 (1); W § 91 PO UST. 2 DODAJE SIĘ UST. 2 (1); W § 133 DODAJE SIĘ UST. 7; W § 136 DODAJE SIĘ UST. 6; W § 141 W UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 3; W § 161 W UST. 1 W PKT 3 DODAJE SIĘ LIT. J); W § 169 W UST. 2 DODAJE SIĘ PKT 16; SKREŚLONO: W § 72 W UST. 1 SKREŚLA SIĘ PKT 2; W § 174 UST 6. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAWIERAJĄCY CIĄGŁĄ (KOLEJNĄ) NUMERACJĘ ROZDZIAŁÓW, PODROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW, USTĘPÓW, PUNKTÓW, PODPUNKTÓW.2011-02-18 do dziś
6WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ OBRADUJĄCE W DNIACH 11, 12, 13, 14 I 15 CZERWCA 2012 R. UCHWALIŁO ZMIANĘ § 91 UST. 6, § 186, SKREŚLONO W § 7 UST. 2 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2012-10-25 do dziś
76-8,11-12.06.18 R. DODANO:§ 5 (1); § 8 (1), W § 14 W UST. 1 PKT. 6 (1), W § 43 UST. 10 ; § 57 (1); § 58(1); § 58 (2); § 58 (3); W § 87 W UST. 2 ZDANIE DRUGIE, UST. 2 (1), W § 91 UST. 10; § 104 (1), § 104 (2) ; W § 141 UST.6 ; W § 142 W UST. 7 PKT. 3 (1) ; W § 147 W UST. 9 ZDANIE OSTATNIE; § 183 (1); ZMIENIONO: § 3; W § 4 W UST. 3 PKT 4; § 5; § 6; § 7; W § 8 UST. 1, UST. 2; § 9 ; W § 12 W UST. 1 PKT 3, PKT. 7 ; W § 14 W UST. PKT. 2; W § 15 UST. 8; TYTUŁ „B. WPISOWE, UDZIAŁY, WKŁADY” ; § 17 ; W § 18 UST. 1 ; W § 19 UST, 1 ; § 20 ; W § 21 UST. 3; § 22; § 23; § 28; W § 31 UST. 3, UST. 4; § 32; § 33; § 34 ; § 37 ; W § 38 UST. 3 ; W § 39 UST. 1, UST. 3 ; § 40 ; § 42 ; W § 43 UST. 1 , UST. 3 , UST 4 , UST. 7 ; § 44 ; W § 45 UST. 1, UST.2 ; W § 46 PKT. 2 : § 50 ; § 51 ; W § 52 UST. 1, UST.2 ; § 53 ; W § 54 UST. 1 ; W § 59 UST. 1 PKT. C , UST. 2, UST. 3, UST. 8 ; W § 64 UST. 2, UST. 3 ; § 65 ; § 80; W § 85 UST. 1 ; W § 87 UST. 6 ; § 88 ; W § 89 UST. 3 , UST. 4; W § 91 UST. 6 ; W § 91 UST. 2 , UST. 3, UST. 5, UST. 6, UST.9; § 99 ; W § 100 UST. 1 ; § 101 ; § 102 ; § 103 ; § 104 ; § 105 ; § 106 ; § 107 ; § 108 ; § 109 ; § 110 ; § 111 ; § 112 ; W § 113 UST.2 ; W § 116 UST.2 ; § 121 ; § 131 UST. 6 ; W § 132 UST. 3 ; § 133 ; W § 136 UST. 5 , UST. 6 ; W § 137 UST. 5 ; W § 138 UST. 3, UST. 10 ; W § 141 UST.L PKT. 1 ; W § 144 UST. 2 ; W § 152 UST. 2 ; W § 153 UST. 5 ; W § 161 W UST. 1 PKT. 9 ; W § 166 UST. 1 ;W§ 169 W UST, 2 PKT. 1 ; W § 176 W UST. 2 PKT. 3 ; W § 177 UST. 3 ; W § 179 UST. L , UST. 3 , UST. 4 ; W § 180 UST. 3 ; § 186: SKREŚLONO: ROZDZIAŁ IV „ZASADY USTALANIA KOLEJNOŚCI ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW” ; § 10 ; § 13 ; W § 14 W UST. 1 PKT. 1, PKT. 8 ; W § 15 UST. 9 ; § 25 ; W § 30 UST. 2 ; § 35 : § 36 ; W § 47 UST. 5, UST. 6 ; § 55 ; W § 59 UST. 4 ; § 66 ; TYTUŁ „E. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH NABYTYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ OD ZAKŁADÓW PRACY” ; § 84 ; W § 131 UST. 3 ; W § 132 UST, 5 ; W § 139 UST. 7 ; W § 161 W UST. 1 W PKT.3 PPKT.C), PPKT.D);2018-10-31 do dziś
8UCHWAŁA 28.05.2019 R. ZMIENIONO: § 146 UST. 1, UST. 3, § 156 UST. 1, § 187 DODANO: § 185 UST. 2. PONADTO WPROWADZONO NOWĄ NUMERACJĘ I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2019-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABOWSKA2018-10-31 do dziś
2. ImionaBOŻENA2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
21. NazwiskoWESOŁOWSKI2005-03-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JÓZEF2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-03-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-11 do dziś
31. NazwiskoLASZCZYŃSKI2003-03-18 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2003-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-18 do dziś
41. NazwiskoSZCZEGIELNIAK2003-03-18 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2003-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĄB2018-10-31 do dziś
2. ImionaWALENTY2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄB2018-10-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJDRYS2014-10-20 do dziś
2. ImionaDANUTA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUTT2018-10-31 do dziś
2. ImionaROBERT2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBACZ2018-10-31 do dziś
2. ImionaJERZY ROMAN2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCICKA2014-10-20 do dziś
2. ImionaDANUTA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZEWSKA LIS2014-10-20 do dziś
2. ImionaHALINA DANUTA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARHALA2014-10-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2014-10-20 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAZAL2014-10-20 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁŁO2014-10-20 do dziś
2. ImionaJÓZEF2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoWOŹNY2009-04-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARTA2009-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA AKTÓW NOTARIALNYCH UMÓW O PRZENIESIENIE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ NA RZECZ JEJ CZŁONKÓW ORAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU, WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH. UMOCOWANIE DO CZYNNOŚCI OKREŚLONYCH PEŁNOMOCNICTWEM WYMAGA DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.2009-04-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-15 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-15 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2003 -31.12.2003 R.2007-09-10 do dziś
2data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2004 -31.12.2004 R.2007-09-10 do dziś
3data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2007-09-10 do dziś
4data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
5data złożenia 27.01.2009 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2009-04-14 do dziś
6data złożenia 18.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-18 do dziś
7data złożenia 24.08.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
8data złożenia 22.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
9data złożenia 26.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
10data złożenia 14.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-01-23 do dziś
12data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-23 do dziś
13data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
14data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
15data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
16data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192003-03-18 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
20data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2004 -31.12.2004 R.2007-09-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2009-04-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-18 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-01-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.2003 R.2007-09-10 do dziś
201.01.2004 -31.12.2004 R.2007-09-10 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2007-09-10 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2009-04-14 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-01-23 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 -31.12.2003 R.2007-09-10 do dziś
201.01.2004 -31.12.2004 R.2007-09-10 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2007-09-10 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2009-04-14 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-18 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-01-23 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów