„REMEDIUM” SAK-JABŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000155052
Numer REGON: 950361142
Numer NIP: 9222264810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/16748/23/643]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP9503611422003-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„REMEDIUM” SAK-JABŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA2007-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina SKIERBIESZÓW miejscowość SKIEBIESZÓW2003-03-11 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 11 A kod pocztowy 22-420 poczta SKIERBIESZÓW kraj POLSKA 2003-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) 11.02.2003 R.-UMOWA SPÓŁKA JAWNEJ; 2) ANEKS Z DNIA 05.03.2003 R.-ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2003-03-11 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 10.08.2004 R.2004-09-01 do dziś
3ANEKS NR 3 DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 27.02.2007 R. ANEKS NR 4 DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 28.02.2007 R. PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 01.03.2007 R.2007-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-03-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAJE Z UWAGI NA ZAISTNIENIE OKOLICZNOŚCI WSKAZANYCH W ART. 26 § 4 KSH UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU WSPÓLNICY PODJĘLI 11.02.2003 R.2003-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA REMEDIUM ANNA MARKIEWICZ-SAK, MONIKA SAK SPÓŁKA CYWILNA2003-03-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-03-11 do dziś
3. Numer w rejestrze417, 04192003-03-11 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY SKIERBIESZÓW2003-03-11 do dziś
5. Numer REGON9503611422003-03-11 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ SAK2003-03-11 do dziś
2. ImionaANNA2003-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-03-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAK JABŁOŃSKA2004-09-01 do dziś
2. ImionaMONIKA2003-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-09-01 do dziś
TAK2004-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2007-03-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAK2003-03-11 do dziś
2. ImionaMONIKA2003-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ SAK2003-03-11 do dziś
2. ImionaANNA2003-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2007-03-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH WTYM LEKÓW RECEPTUROWYCH2003-03-11 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2003-03-11 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-03-11 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-07 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów