FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „FRYMAROL” LUCYNA FRYT & WIESŁAW MALARA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000154659
Numer REGON: 351369704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-02-24
Sygnatura akt[RDF/469780/23/802]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-04-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP3513697042003-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FRYMAROL” LUCYNA FRYT & WIESŁAW MALARA SPÓŁKA JAWNA2003-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat PROSZOWICKI gmina PROSZOWICE miejscowość PROSZOWICE2003-04-03 do dziś
2. Adresulica KRÓLEWSKA nr domu 77 kod pocztowy 32-100 poczta PROSZOWICE kraj POLSKA 2003-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.06.1997 R. 2. 17.02.2003 R. -ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-04-03 do dziś
222.03.2006 R. ZMIANA § 6 PRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 16 DO 272006-08-31 do dziś
323 LISTOPAD 2006 R., ZMIANA DOTYCZY § 15 UMOWY SPÓŁKI2006-12-20 do dziś
421.10.2015 R., ZMIANA: § 62015-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-04-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H. Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, DNIA 17.02.2003 R.2003-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FRYMAROL” S.C. LUCYNA FRYT & WIESŁAW MALARA2003-04-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-04-03 do dziś
3. Numer w rejestrze19612003-04-03 do dziś
5. Numer REGON3513697042003-04-03 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYT2003-04-03 do dziś
2. ImionaLUCYNA MARIA2003-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-03 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARA2006-12-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MONIKA2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH WSPÓLNIKÓW2003-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARA2006-12-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MONIKA2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYT2003-04-03 do dziś
2. ImionaLUCYNA MARIA2003-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2015-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-12-02 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-12-02 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów