SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W TRZCIANCE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000154590
Numer REGON: 000488875
Numer NIP: 7630003392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-12-19
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/22370/22/714]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004888752003-03-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W TRZCIANCE2003-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 1342003-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina TRZCIANKA miejscowość TRZCIANKA2003-03-11 do dziś
2. Adresulica OS.SŁOWACKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 64-980 poczta TRZCIANKA 2003-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.1995 R., UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 12.12.2002 R. ZMIENIONO: §1, §3 UST. 3, §4-6, §8-9, §11-19, §25, §27-32, §40-41, §63 UST. 2, §65 SKREŚLONO: §§36, 38, 39, 42-49 DODANO NOWE: §§33-37, 40-45, 46-512003-03-11 do dziś
2ZMIANA STATUTU NASTĄPIŁA UCHWAŁĄ NR 8/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 05.06.2003 R. ZMIENIONO: W §12 UST. 3, W §13 UST. 2, W §14 UST. 1, W §16 UST. 1, W §18 UST. 1 I 3, W §19 UST. 1, W §25 UST. 1 PKT 2, W §27 UST. 3, W §32 UST. 1-3 I 5, §33, W §39 UST. 5, §43, §45, W §47 UST. 2, W §48 UST. 2, W §55 UST. 1, W §61 UST. 2 I 3, W §62 UST. 3 I 5, W §74 UST. 6, W §85 UST. 1 -DODANO: W §5 UST. 3 NOWY PKT 3, W §8 NOWY PKT 3 I 5, W §9 NOWY UST. 2, W §39 UST. 6, §43A, W §85 UST. 4 -SKREŚLONO: §17, W §25 UST. 3, §32 UST. 6, W §44 OZNACZENIE UST. 1 ORAZ UST. 2 UCHWAŁĄ NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 10.10.2003 R. -ZMIENIONO §5 UST. 3 PKT 4, §27, §27A UST. 2 I 3, §31 UST. 1, §31 A UST. 1 I 2, §38 UST. 2 -SKREŚLONO §27B I §27C -DODANO §31A UST. 3-5, §38 UST. 3, §38A, §38B, PO §53 WPROWADZONO TYTUŁ ROZDZIAŁU 6 „OPŁATY NA RZECZ SPÓŁDZIELNI”2003-10-27 do dziś
308.06.2005 R. ZMIENIONO: §1 UST. 1, §5 UST. 2, §7 UST. 2, §26, §31A UST. 2, §39 UST. 4, §55 UST. 4; -DODANO: W §5 UST. 4 PKT 7 I 8; SKREŚLONO: W §31A UST. 5, W §38A UST. 1 PKT 4, W §39 UST. 2, §41.2005-08-08 do dziś
422.06.2006 R. -ZMIENIONO: § 8, W § 9 UST. 2, W § 14 UST. 1, W § 15 UST. 1, § 16, W § 19 UST. 2, § 20, W § 23 UST. 1, § 24, W § 31A UST. 1 I 2, W § 32 UST. 1 I 3, W § 34 UST. 1, W § 35 UST. 1, W § 43 UST. 2, § 43A, § 44, W § 55 UST. 4, W § 57 UST. 4, W § 59 UST. 5, W § 62 UST. 7, W § 66 UST. 2 PKT 12, W § 69 UST. 3, W § 74 UST. 7, W § 76 UST. 4, W § 87 UST. 1 -DODANO: W § 59 UST. 6 -SKREŚLONO: W § 31A UST. 3 I 4, § 372006-08-10 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 8/2007 Z DNIA 24.05.2007 R. ZMIENIONO: W § 5 UST. 4 PKT 8; -DODANO: W § 5 UST. 2 PKT 21 I 22, W § 5 UST. 4 PKT 92007-11-30 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 3/2007 Z DNIA 28.11.2007 R. ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1 PKT 4 LIT. A I B, § 9 DOTYCHCZASOWE UST. 2-6 OZNACZONO JAKO 3-7, § 12 UST. 2, § 12 UST. 3, § 12 UST. 6, § 13, 14, 15 UST. 2, § 16, 19, § 20 UST. 2, 6, § 20 UST. 8-11 OZNACZONO JAKO UST. 7-10, § 23 UST. 1, § 25 UST. 1, W § 26 DOTYCHCZASOWY UST. 2 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 3, § 56 UST. 1-4, NADANO NOWE BRZMIENIE PODROZDZ. 2 ROZDZIAŁU V, ZMIENIONO § 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, § 66 UST. 2, § 77 UST. 3, § 81 UST. 1 PKT 2, § 85 UST. 2, § 86, § 87 UST. 2; -DODANO: § 5 UST. 2 PKT 22, W § 6 UST. 3 DOTYCHCZASOWE UST. 3 I 4 § 6 OZNACZA SIĘ JAKO 4 I 5, § 8 DODANO UST. 3-5, § 26 UST. 2; -SKREŚLONO: W § 5 UST. 3 PKT 3, § 20 UST. 7, SKREŚLONO § 27 A, § 31 A, § 38 A, § 38 B, W ROZDZIALE V SKREŚLA SIĘ PODROZDZIAŁ 5 OBEJMUJĄCY § 73-74.2008-01-30 do dziś
79 I 10 CZERWCA 2010 R., UCHWAŁA NR 10/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE -ZMIENIONO: § 5 UST. 2, § 9 UST. 5, 6 I 7, § 55 UST. 3 I 4, § 66 UST. 2 PKT 16; -SKREŚLONO: § 8 UST. 1 I DOTYCHCZASOWE USTĘPY OZNACZONO ODPOWIEDNIO JAKO UST. 1 I 2, § 56 UST. 32010-07-08 do dziś
824. I 25.04.2014 R. - UCHWAŁA NR 6/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI - ZMIENIONO: ART. 1, § 14 UST. 1, § 15 UST. 2, W § 20 UST. 1 PO PUNKCIE 5 KROPKĘ ZASTĄPIONO PRZECINKIEM I DODANO PKT. 6, - SKREŚLONO: § 5 UST. 3 PKT. 2, § 13, § 32 UST. 1 PKT. 5 ORAZ UST. 2 I UST. 5.2014-05-28 do dziś
918. I 22. MAJA 2017R. - ZMIENIONO §5 UST. 2 POPRZEZ DODANIE PKT 292017-09-14 do dziś
1012.04.2018R. I 16.04.2018R. - UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-09-12 do dziś
1122.09.2021R. I 27.09.2021R. - ZMIENIONO: §1, §6B UST. 5-6; §6C UST. 1, 3, 5; §8 UST. 2; §23 UST. 2; §32 UST. 1; §33 UST. 1; §36 UST. 2; §43 UST. 1; §43A UST. 1; §60 UST. 5 PKT 1; §61 UST. 6; §65 UST. 5 STATUTU; DODANO: §68 UST. 1A-1C I §72 UST. 4A; SKREŚLONO W §71 UST. 2.2021-12-14 do dziś
1222.09.2022R. I 26.09.2022R. - DODANO: §66 UST. 2 PKT 72022-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGORCZYŃSKI2011-01-14 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2011-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2011-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-14 do dziś
21. NazwiskoMAŃCZAK2003-03-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2003-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-11 do dziś
31. NazwiskoCIJA2003-03-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2003-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLENDOWICZ2022-12-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2022-12-19 do dziś
2. ImionaANNA2022-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIŚ2022-12-19 do dziś
2. ImionaMARIOLA2022-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2022-12-19 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2022-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAMERŁA2019-07-24 do dziś
2. ImionaJAKUB ŁUKASZ2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2019-07-24 do dziś
2. ImionaANTONI2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIČ2019-07-24 do dziś
2. ImionaPAVOL2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORBIK2019-07-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA WANDA2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETKA2019-07-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ZDZISŁAW2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-08 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-07-08 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-08 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-07-08 do dziś
538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-07-08 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-07-08 do dziś
736 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-07-08 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-07-08 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -01.12.2002 R. data złożenia 18.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -01.12.2002 R.2003-10-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
5data złożenia 20.11.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-30 do dziś
6data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
9data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
10data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
12data złożenia 19.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
15data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
16data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
20data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -01.12.2002 R.2003-10-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-30 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -01.12.2002 R.2003-10-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-30 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów