„EXCOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000154555
Numer REGON: 015436881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2018-07-09
Sygnatura akt[RDF/346357/18/404]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015436881 NIP 12512480052007-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość MARKI2003-03-07 do dziś
2. Adresulica SPORTOWA nr domu 4 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2003-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2003 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ BAREJ-MAGIERA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY BONIFRATERSKIEJ 6 LOK. 17 REPERTORIUM A NR 862/20032003-03-07 do dziś
211.12.2006 ROKU, REPERTORIUM A 9224/06 SPORZĄDZONY PRZEZ URSZULĘ STATKIEWICZ-WYSOCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 6 UST. 1 ORAZ PAR. 8 UST. 2.2006-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKO2003-03-07 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2003-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 /TRZYSTA/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 PLN /STO PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/.2006-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2006-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKO2003-03-07 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2003-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-03-07 do dziś
245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-03-07 do dziś
345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2003-03-07 do dziś
445 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2003-03-07 do dziś
545 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2003-03-07 do dziś
645 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2003-03-07 do dziś
745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2003-03-07 do dziś
845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2003-03-07 do dziś
945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2003-03-07 do dziś
1045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-03-07 do dziś
1145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-03-07 do dziś
1245 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2003-03-07 do dziś
1345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-03-07 do dziś
1445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2003-03-07 do dziś
1545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2003-03-07 do dziś
1645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-03-07 do dziś
1745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2003-03-07 do dziś
1845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-03-07 do dziś
1945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-03-07 do dziś
2045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-03-07 do dziś
2145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-03-07 do dziś
2245 41 Z TYNKOWANIE2003-03-07 do dziś
2345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-03-07 do dziś
2445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-03-07 do dziś
2545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-03-07 do dziś
2645 43 B SZTUKATORSTWO2003-03-07 do dziś
2745 44 A MALOWANIE2003-03-07 do dziś
2845 44 B SZKLENIE2003-03-07 do dziś
2945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-03-07 do dziś
3045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-03-07 do dziś
3164 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2003-03-07 do dziś
3264 20 B TELEFONIA RUCHOMA2003-03-07 do dziś
3364 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2003-03-07 do dziś
3445 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2003-03-07 do dziś
3564 20 D RADIOKOMUNIKACJA2003-03-07 do dziś
3664 20 E RADIODYFUZJA2003-03-07 do dziś
3764 20 F TELEWIZJA KABLOWA2003-03-07 do dziś
3864 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2003-03-07 do dziś
3974 40 Z REKLAMA2003-03-07 do dziś
4074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-03-07 do dziś
4174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-03-07 do dziś
4273 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2003-03-07 do dziś
4345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2003-03-07 do dziś
4445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2003-03-07 do dziś
4545 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2003-03-07 do dziś
4645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-03-07 do dziś
4745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-04-15 do dziś
2data złożenia 09.06.2005 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-28 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
4data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
5data złożenia 03.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-08 do dziś
6data złożenia 03.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-17 do dziś
7data złożenia 17.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
8data złożenia 22.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
9data złożenia 13.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-03-22 do dziś
10data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
11data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
12data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-03-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-03-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów