„EXCELSIOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000153920
Numer REGON: 015443250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[RDF/226704/20/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCELSIOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-10 do dziś
2. Adresulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 99 A kod pocztowy 00-693 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2003 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-1320/2003;2003-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2003-03-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROBERT2003-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH2003-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIEŃ2003-03-10 do dziś
2. ImionaRICHARD2003-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH2003-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2003-03-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROBERT2003-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIEŃ2003-03-10 do dziś
2. ImionaRICHARD2003-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 52 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-03-10 do dziś
252 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2003-03-10 do dziś
327 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2003-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2009 okres ZA 2004 ROK2009-08-21 do dziś
2data złożenia 07.05.2009 okres ZA 2005 ROK2009-08-21 do dziś
3data złożenia 07.05.2009 okres ZA 2006 ROK2009-08-21 do dziś
4data złożenia 07.05.2009 okres ZA 2007 ROK2009-08-21 do dziś
5data złożenia 07.05.2009 okres ZA 2008 ROK2009-08-21 do dziś
6data złożenia 20.03.2010 okres 20092010-09-29 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 2010 ROK2011-10-11 do dziś
8data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-25 do dziś
9data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-25 do dziś
10data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-25 do dziś
11data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-25 do dziś
12data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
13data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
14data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
15data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2004 ROK2009-08-21 do dziś
2ZA 2005 ROK2009-08-21 do dziś
3ZA 2006 ROK2009-08-21 do dziś
4ZA 2007 ROK2009-08-21 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-08-21 do dziś
620092010-09-29 do dziś
72010 ROK2011-10-11 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120092010-09-29 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów