SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAROSZOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000153765
Numer REGON: 273284276
Numer NIP: 6371710710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401379/22/832]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP2732842762003-03-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAROSZOWIEC”2003-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 14472003-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina KLUCZE miejscowość JAROSZOWIEC2003-03-31 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 9 kod pocztowy 32-312 poczta JAROSZOWIEC 2003-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1996 R. UCHWAŁA NR 5/96 Z DNIA 09.11.1996 R. DOD. §111-121.2003-03-31 do dziś
218.12.2003 R. NOWE BRZMIENIE STATUTU.2004-03-22 do dziś
323.06.2006 R. ZMIANA: § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 12, § 13, § 18, § 32, § 45, § 48, § 63, § 74, § 76, § 88, § 103, § 104, § 106, § 121, § 126, § 150, § 153, § 155, § 156, § 159, § 161, § 163, § 165, § 166, § 171, § 173, § 175, § 187;2006-08-28 do dziś
429.11.2007 -ZMIANA § §: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 48, 51, 56, 57, 63, 68, 73, 77, 79, 80, 81, 107, 113, 114, 117, 119, 124, 125, 129, 131, 135, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 182.2008-01-18 do dziś
510.05.2012 R. -ZMIANA STATUTU W PAR. 18, PAR. 20, PAR. 32, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 114, PAR. 1512012-05-28 do dziś
605.06.2014 R., ZMIANA § 6 PKT. 12014-10-14 do dziś
715.06.2016 R., ZMIENIONO: § 26 PKT.1, § 27 P. PKT.2, § 30 PKT.2, PKT 3, PKT 4, § 31 PKT.3, § 32 PKT.42016-07-20 do dziś
814.06.201R. - ZMIANA: § 4 - 14, § 17 PKT 3, § 24 PKT 1, § 32 PKT 1 PPKT 4 I 17, § 42 PKT 2, § 49 - ZMIANA NUMERACJI PUNKTÓW, § 50 - 62, § 63 PKT 8, § 65 PKT 1 PPKT 2, PKT 4, § 66 PKT 1, PKT 2, § 67 PKT 1, 2, 3, 4, § 71, § 72, § 79 - 90, § 103 PKT 7, § 106 PKT 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 107 PKT 1 PPKT 2, § 109, § 120 - 123, W 129,13O,134,138,140 - 144, 146,147 OKREŚLENIE „CZŁONEK” LUB „CZŁONEK SPÓŁDZIELNI” ZOSTAJE ZASTĄPIONE OKREŚLENIEM „OSOBA”, § 131 PKT 1, § 173 PKT 3 I 4, § 175 - 178, § 183, § 187, § 189 SKREŚLA SIĘ, § 181 PKT 1, § 190 - SKREŚLA SIĘ, § 191 PORZĄDKUJE SIĘ NUMERACJĘ PARAGRAFÓW WG KOLEJNOŚCI PRZY OPRACOWANIU JEDNOLITEJ TREŚCI STATUTU, OD § 148 DO § 174.2018-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.2003-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBADURA2021-10-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2021-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-27 do dziś
21. NazwiskoLEISNER2003-03-31 do dziś
2. ImionaLUCJAN2003-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2003-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2021-10-27 do dziś
2. ImionaADAM2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACEK2019-09-04 do dziś
2. ImionaJERZY2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHERCZYK2016-07-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoZUB2010-09-01 do dziś
2. ImionaSYLWIA2010-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁDZIELNI BEZ OGRANICZEŃ KWOTY, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DO OTWARCIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, PODPISYWANIA AKTÓW NOTARIALNYCH I UMÓW-PRZY WSPÓŁUDZIALE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2010-09-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2010-09-13 do dziś
268 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-09-13 do dziś
368 32 Z USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO2010-09-13 do dziś
468 32 Z USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU. USTANAWIANIE NA ŻĄDANIE NAJEMCY LOKALU MIESZKALNEGO, KTÓRY PRZED PRZEJĘCIEM PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ BYŁ MIESZKANIEM ZAKŁADOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, PAŃSTWOWEJ OSOBY PRAWNEJ LUB PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: -SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO, PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALU.2010-09-13 do dziś
568 32 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2010-09-13 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA2010-09-13 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2018-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-28 do dziś
3data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-28 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-31 do dziś
5data złożenia 17.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-02 do dziś
6data złożenia 20.05.2009 okres 2008 R.2009-05-29 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-13 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
9data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
11data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
12data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
18data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
19data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-28 do dziś
22006 ROK2007-07-31 do dziś
32007 ROK2008-07-02 do dziś
42008 R.2009-05-29 do dziś
52009 ROK2010-09-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-28 do dziś
22006 ROK2007-07-31 do dziś
32007 ROK2008-07-02 do dziś
42008 R.2009-05-29 do dziś
52009 ROK2010-09-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów