SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIN-NOT” W MINIKOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000153624
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-03-17
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/867/3/550]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0912172662003-02-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIN-NOT” W MINIKOWIE2003-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO W BYDGOSZCZY nr w rejestrze RSA 8622003-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ miejscowość MINIKOWO2003-02-28 do dziś
2. Adresulica nr domu 25 nr lokalu -kod pocztowy 89-122 poczta MINIKOWO 2003-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131 MARCA 1995 ROK2003-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHALSKA KORECKA2003-02-28 do dziś
2. ImionaTERESA FRANCISZKA2003-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-28 do dziś
21. NazwiskoURBANIAK2003-02-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA JOLANTA2003-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2003-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-28 do dziś
31. NazwiskoMASŁOWSKI2003-02-28 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2003-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 PRZEDMIOT DZIAŁANIA OKREŚLA §3 STATUTU, CELEM DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI JEST: -ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA MIESZKAŃ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ JEJ CZŁONKÓW ORAZ PRZEKAZANYCH W ADMINISTROWANIE PRZEZ AGENCJĘ WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, -ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ TYM MIESZKANIOM INFRASTRUKTURY, A PRZKAZANYCH SPÓŁDZIELNI PRZEZ AGENCJĘ WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA I URZĄDZEŃ NABYTYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ, -ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W SPÓŁDZIELCZYM OSIEDLU LUB BUDYNKU, PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAJĄCEJ NA CELU ZWIĘKSZENIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI I USPRAWNIENIE ADMINISTRACJI I EKSPLOATACJI W/W MIESZKAŃ I URZĄDZEŃ, -WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH, ADMINISTROWANIE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ, -WYKONYWANIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI NA ZASADZIE UMOWY-ZLECENIA ZAWIERANYCH Z OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI Z TERENU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI.2003-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów