FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CHOMICZ” J. CHOMICZ, E. CHOMICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000153503
Numer REGON: 210387396
Numer NIP: 5981305717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/505883/23/489]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 210387396 NIP 59813057172010-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CHOMICZ” J. CHOMICZ, E. CHOMICZ SPÓŁKA JAWNA2023-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina OŚNO LUBUSKIE miejscowość OŚNO LUBUSKIE2003-02-28 do dziś
2. Adresulica RZEPIŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 69-220 poczta OŚNO LUBUSKIE kraj POLSKA 2003-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.11.1996 R.- UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 30.12.2002 R.- UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ; 30.12.2002 R.- UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2003-02-28 do dziś
221.02.2018R., ZMIANA: §62018-04-26 do dziś
37.11.2022 R, ZMIENIONO: §1, §2, §6, §7,§ 11, §232023-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, NA PODSTAWIE ART. 26 §4 KSH UCHWAŁA Z DNIA 30.12.2002 R.2003-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „CHOMICZ” SPÓŁKA CYWILNA2003-02-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-02-28 do dziś
3. Numer w rejestrze1033/01, 1034/01, 1035/012003-02-28 do dziś
5. Numer REGON2103873962003-02-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICZ2003-02-28 do dziś
2. ImionaJERZY2003-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICZ2003-02-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA URSZULA2003-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-28 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICZ2003-02-28 do dziś
2. ImionaJERZY2003-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICZ2003-02-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA URSZULA2003-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH.2010-10-18 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2023-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-02-02 do dziś
246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2023-02-02 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-02-02 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-02-02 do dziś
547 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-02-02 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2023-02-02 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-02-02 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2023-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-19 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów