„BOL -EKS” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000153353
Numer REGON: 230191170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-03-03
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/143/3/597]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP2301911702003-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOL -EKS” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE nr w rejestrze 12872003-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2003-03-03 do dziś
2. Adresulica WAŃKOWICZA nr domu 11 nr lokalu 2 kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2003-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.03.1994 R. -KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, NOTARIUSZ JOLANTA RALKO CZURYSZKIEWICZ, REPERTORIUM A NR 545/942003-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANDEL2003-03-03 do dziś
2. ImionaSIEGFRIED2003-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2003-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURTZ2003-03-03 do dziś
2. ImionaBENNO2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5100 ZŁ (SŁOWNIE: PIEĆ TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)2003-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2003-03-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego47600,00 PLN2003-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPDAKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURTZ2003-03-03 do dziś
2. ImionaBENNO2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 TOWAROWY TRANSPORT SAMOCHODOWY W KRAJU I ZA GRANICĄ2003-03-03 do dziś
263 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-03-03 do dziś
363 40 SPEDYCJA ŁADUNKÓW WRAZ Z POŚREDNICTWEM CELNYM2003-03-03 do dziś
450 20 A NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-03-03 do dziś
550 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-03-03 do dziś
626 PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z CEMENTU, BETONU, GIPSU2003-03-03 do dziś
751 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2003-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów