FIRMA HANDLOWA ADMAR A. SOCHA, M. ŚWIADEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000152647
Numer REGON: 351171273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508329/23/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP3511712732005-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ADMAR A. SOCHA, M. ŚWIADEK SPÓŁKA JAWNA2003-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-02-25 do dziś
2. Adresulica OJCOWSKA nr domu 174 B kod pocztowy 31-344 poczta KRAKÓW 2005-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 28.06.2005 R. ZMIANA PKT III UMOWY2005-08-29 do dziś
229.10.1996 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 31.12.2002 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNA2003-02-25 do dziś
3UCHWAŁA NR 1 Z 16.04.2007 R ZMIANA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ TEKST JEDNOLITY ZE ZMIANAMI NA DZIEŃ 16.04.2007 R.2007-05-25 do dziś
4UCHWAŁA NR 1 Z 31.03.2010 ZMIANA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (JEDNOLITY TEKST ZE ZMIANAMI NA DZIEŃ 31.03.2010)2010-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA PODJĘTA W DNIU 31.12.2002 PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ADAMA SOCHĘ ORAZ MARIANA ŚWIADKA2003-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA ADMAR SPÓŁKA CYWILNA ADAM SOCHA, MARIAN ŚWIADEK2003-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-02-25 do dziś
3. Numer w rejestrze9395/962003-02-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA KRAKOWA2003-02-25 do dziś
5. Numer REGON3511712732003-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2003-02-25 do dziś
2. ImionaADAM2003-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIADEK2003-02-25 do dziś
2. ImionaMARIAN ADAM2003-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW TAK MAJATKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK.2003-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2003-02-25 do dziś
2. ImionaADAM2003-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIADEK2003-02-25 do dziś
2. ImionaMARIAN ADAM2003-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-05-25 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-05-25 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-05-25 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-05-25 do dziś
947 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-05-25 do dziś
1149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2010-05-25 do dziś
1249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-05-25 do dziś
1341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-25 do dziś
1441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-05-25 do dziś
1568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-05-25 do dziś
1668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-25 do dziś
1768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-05-25 do dziś
1868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2006 okres 2005 R.2006-05-10 do dziś
2data złożenia 26.04.2007 okres 2006 ROK2007-05-25 do dziś
3data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-13 do dziś
4data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-18 do dziś
5data złożenia 28.04.2010 okres 2009 ROK2010-05-25 do dziś
6data złożenia 27.04.2011 okres 20102011-05-06 do dziś
7data złożenia 19.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-25 do dziś
8data złożenia 23.04.2013 okres 2012 ROK2013-05-09 do dziś
9data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
10data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
11data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
12data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
14data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
15data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
16data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
18data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-10 do dziś
22006 ROK2007-05-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-18 do dziś
52009 ROK2010-05-25 do dziś
620102011-05-06 do dziś
72011 ROK2012-04-25 do dziś
82012 ROK2013-05-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów