SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EKO-INWEST” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000152632
Numer REGON: 350878183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-18
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18423/20/826]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP3508781832003-03-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EKO-INWEST” W LIKWIDACJI2007-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 6292003-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DRUKARSKA nr domu 9 nr lokalu 17 kod pocztowy 30-348 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116 PAŹDZIERNIKA 1995 R.2003-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAROWICZ2003-03-06 do dziś
2. ImionaHALINA ANNA2003-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUPIKOWSKI2003-03-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TOMASZ2003-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKOWICZ2003-03-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDER STANISŁAW2003-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 USTANAWIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH, ZBYWA NA RZECZ CZŁONKÓW LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE ZALICZAJĄC NA POCZET CENY WNIESIONY PEŁNY WKŁAD BUDOWLANY2003-03-06 do dziś
292 32 Z PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZĄ, ŚWIETLICE, KLUBY, ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ2003-03-06 do dziś
392 32 Z ORGANIZUJE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNĄ POMOC I KRZEWI KULTURĘ WSPÓŁŻYCIA2003-03-06 do dziś
492 32 Z PROPAGUJE ZASADY RACJONALNEGO URZĄDZANIA MIESZKAŃ ZGODNIE Z WYMOGAMI ZDROWOTNYMI I ESTETYCZNYMI2003-03-06 do dziś
545 ZLECA BUDOWY A TAKŻE WYSTĘPUJE JAKO GENERALNY WYKONAWCA INWESTWYCJI2003-03-06 do dziś
670 1 NABYWA POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYWANIE WIECZYSTE2003-03-06 do dziś
770 1 NABYWA DOMY MIESZKALNE, URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE I GARAŻE2003-03-06 do dziś
870 PROWADZI GOSPODARKĘ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZA MAJĄTKIEM WŁASNYM2003-03-06 do dziś
970 1 PROWADZI ZAKŁADY POMOCNICZE DLA OBSŁUGI SWEGO MAJĄTKU2003-03-06 do dziś
1070 2 PRZYDZIELA CZŁONKOM LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ NA ZASADACH: LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W UMOWIE Z CZŁONKIEM; WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU O TREŚCI OKREŚLONEJ W ART. 223 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE2003-03-06 do dziś
1170 2 PRZYDZIELA CZŁONKOM LUB WYNAJMUJE INNYM OSOBOM LOKALE UŻYTKOWE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 238 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE2003-03-06 do dziś
1270 2 PRZYDZIELA CZŁONKOM LUB WYNAJMUJE INNYM OSOBOM GARAŻE ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE W WIELOSTANOWISKOWYCH LOKALACH GARAŻOWYCH2003-03-06 do dziś
1392 51 B PROWADZI BIBLIOTEKI, CZYTELNIE2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „EKO-INWEST” W KRAKOWIE Z DNIA 19 MARCA 2007 ROKU O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „EKO-INWEST” W KRAKOWIE Z DNIA 18 MAJA 2007 ROKU O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI2007-07-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2007-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUPIKOWSKI2007-07-13 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2007-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUPIKOWSKI2012-10-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TOMASZ2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUPIKOWSKI2014-01-03 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2014-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów