„CUKIERNIA WŁODZIMIERZ CZUBAK I S-KA - SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000152490
Numer REGON: 012828037
Numer NIP: 5272048271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-01-20
Sygnatura akt[RDF/367031/22/805]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUKIERNIA WŁODZIMIERZ CZUBAK I S-KA -SPÓŁKA JAWNA”2003-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-03 do dziś
2. Adresulica MONTE CASSINO nr domu 13 kod pocztowy 01-121 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 STYCZNIA 2003 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-03-03 do dziś
231 LIPCA 2003 ROKU WSPÓLNICY SPÓŁKI W DRODZE UCHWAŁY DOKONALI ZMIAN W PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2003-09-29 do dziś
322.12.2008 R., ZMIANA § 2 I § 3 UMOWY SPÓŁKI2009-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-03-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 06.12.2002, PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ, O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 551 KSH „CUKIERNIA WŁODZIMIERZ CZUBAK I S-KA” WŁODZIMIERZ CZUBAK MARTA CZUBAK -SPÓŁKA CYWILNA O NR REGON 012828037 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 30495, 30496, PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GMINY WARSZAWA CENTRUM.2003-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2003-03-03 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ STANISŁAW2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2003-03-03 do dziś
2. ImionaMARTA MAŁGORZATA2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2003-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2003-03-03 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ STANISŁAW2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2003-03-03 do dziś
2. ImionaMARTA MAŁGORZATA2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2009-01-15 do dziś
210 72 PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO2009-01-15 do dziś
310 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2009-01-15 do dziś
410 86 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2009-01-15 do dziś
510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-15 do dziś
646 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-01-15 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-01-15 do dziś
846 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-01-15 do dziś
947 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2005R. -31.12.2005R.2006-06-19 do dziś
2data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
3data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
4data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
5data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
6data złożenia 06.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-16 do dziś
7data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
8data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-17 do dziś
9data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10data złożenia 29.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
11data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005R. -31.12.2005R.2006-06-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-16 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-01-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów