FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000152264
Numer REGON: 356691037
Numer NIP: 6831887196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/526835/23/976]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO SPÓŁKA JAWNA2003-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICZKA gmina NIEPOŁOMICE miejscowość NIEPOŁOMICE2003-02-20 do dziś
2. Adresulica PARTYZANTÓW nr domu 26 kod pocztowy 32-005 poczta NIEPOŁOMICE kraj POLSKA 2003-02-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSIENCZYLO@NEOSTRADA.PL2021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110 LUTEGO 2003- UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-02-20 do dziś
201.01.2005 R. CZĘŚĆ WSTĘPNA, § 7, § 18, WYKAZ WSPÓLNIKÓW2005-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENCZYŁO2003-02-20 do dziś
2. ImionaZYGMUNT STANISŁAW2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENCZYŁO2003-02-20 do dziś
2. ImionaMARCIN KAZIMIERZ2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-12-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-12-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-12-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2003-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENCZYŁO2003-02-20 do dziś
2. ImionaZYGMUNT STANISŁAW2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENCZYŁO2003-02-20 do dziś
2. ImionaMARCIN KAZIMIERZ2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-12-08 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-08 do dziś
346 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.02.2006 okres 2004 ROK2006-02-14 do dziś
2data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2005 31.12.20052007-07-18 do dziś
3data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 31.12.20062007-07-18 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-14 do dziś
5data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
6data złożenia 13.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
7data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
8data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-14 do dziś
9data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-13 do dziś
10data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
11data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20162016-06-15 do dziś
13data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
14data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
15data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
16data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-17 do dziś
18data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
19data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2006-02-14 do dziś
201.01.2005 31.12.20052007-07-18 do dziś
301.01.2006 31.12.20062007-07-18 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-14 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-05-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20162016-06-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów