„DOBRAFIRMA.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000152221
Numer REGON: 015431961
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-02-19
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/2347/3/545]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRAFIRMA.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-02-19 do dziś
2. Adresulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 123 kod pocztowy 02-017 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 28-01-2003 -HANNA ZBRZEŻNA-CĄKAŁA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A 259/2003.2003-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKI2003-02-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2003-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKA2003-02-19 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2003-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄD SAMODZIELNIE.2003-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKI2003-02-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKA2003-02-19 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-02-19 do dziś
271 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2003-02-19 do dziś
371 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2003-02-19 do dziś
471 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2003-02-19 do dziś
571 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-02-19 do dziś
671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-02-19 do dziś
770 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-02-19 do dziś
870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-02-19 do dziś
970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-02-19 do dziś
1074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PODATKOWEGO2003-02-19 do dziś
1174 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2003-02-19 do dziś
1265 21 Z LEASING FINANSOWY2003-02-19 do dziś
1374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-02-19 do dziś
1474 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-02-19 do dziś
1574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-02-19 do dziś
1674 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-02-19 do dziś
1772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-02-19 do dziś
1872 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-02-19 do dziś
1972 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-02-19 do dziś
2072 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-02-19 do dziś
2172 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-02-19 do dziś
2265 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2003-02-19 do dziś
2365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-02-19 do dziś
2467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-19 do dziś
2574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-02-19 do dziś
2674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-19 do dziś
2771 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2003-02-19 do dziś
2871 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2003-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów