TANKWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000152065
Numer REGON: 810040410
Numer NIP: 8520702362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2024-01-24
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1547/24/681]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP8100404102003-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANKWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 23162003-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2022-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BRONOWICKA nr domu 27 kod pocztowy 71-012 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2024-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.1991 R. REP. A NR 6254/1991 PBN W SZCZECINIE ZMIENIONO: §1, §8, §9, §12, §16, §20, §21, UST. 1, §22 DODANO: UST. 2, 3, 4 I 5 W §12, §12A, §12B, §14A 03.12.2002 R. REP. A NR 5528/2002 -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MARZENY MIKOŁAJCZYK W SZCZECINIE USUNIĘTO: UST. 2 W §212003-02-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 CZERWCA 2013 R., REP. A NR 2094/2013, NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §4, §8, WYKREŚLONO §16, ZMIENIONO NUMERACJĘ OD §17 DO §23 NA §16 DO §22.2013-07-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 MAJA 2014 R., REP. A NR 2885/2014, NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: § 12 UST. 4, § 15, § 17, § 20 UST. 12014-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12200,00 PLN2003-02-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2003-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUBEK2022-11-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE - PREZES ZARZĄDU2022-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHRODER2014-09-02 do dziś
2. ImionaJAN2014-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGIMINSKI2023-07-05 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZYGFRYD2023-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-05 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-07-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-07-16 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-07-16 do dziś
349 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2013-07-16 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-16 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-07-16 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-07-16 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-16 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-16 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-16 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2004 okres ZA 2003 ROK2006-05-10 do dziś
2data złożenia 06.07.2005 okres ZA 2004 ROK2006-11-09 do dziś
3data złożenia 21.02.2007 okres ZA 2005 ROK2007-03-28 do dziś
4data złożenia 14.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-22 do dziś
5data złożenia 25.06.2009 okres 2008 ROK2009-09-02 do dziś
6data złożenia 12.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-25 do dziś
7data złożenia 24.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-30 do dziś
8data złożenia 02.07.2012 okres 2011 R.2012-07-13 do dziś
9data złożenia 19.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-16 do dziś
10data złożenia 22.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
11data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
12data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
14data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
17data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
18data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
19data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2003 ROK2006-05-10 do dziś
2UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DN. 21.06.2005 R.2006-11-09 do dziś
3ZA 2005 ROK2007-03-28 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-22 do dziś
52008 ROK2009-09-02 do dziś
62009 ROK2010-08-25 do dziś
72010 ROK2011-06-30 do dziś
82011 R.2012-07-13 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2003 ROK2006-05-10 do dziś
2RAPORT DYREKTORA SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2004 ROK2006-11-09 do dziś
3ZA 2005 ROK2007-03-28 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-22 do dziś
52008 ROK2009-09-02 do dziś
62009 ROK2010-08-25 do dziś
72010 ROK2011-06-30 do dziś
82011 R.2012-07-13 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów