FIRMA HANDLOWA AS-LINE BIS ANNA, HENRYK JASZCZUK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000152040
Numer REGON: 030236021
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-05-21
Sygnatura akt[RDF/489100/23/109]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA AS-LINE BIS ANNA, HENRYK JASZCZUK SPÓŁKA JAWNA2017-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŁOSICKI gmina ŁOSICE miejscowość ŁOSICE2003-02-17 do dziś
2. Adresulica BIAŁOSTOCKA nr domu 26 kod pocztowy 08-200 poczta ŁOSICE kraj POLSKA 2003-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2001UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 07.02.2003-ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIONO PAR. 2 PKT 2 I PAR. 52003-02-17 do dziś
219.06.2017 R. ZMIANA § 2, § 4, § 5, § 8, § 9.2017-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁTARZEWSKA JASZCZUK2003-02-17 do dziś
2. ImionaANNA JANINA2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZUK2003-02-17 do dziś
2. ImionaHENRYK MARIAN2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2003-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁTARZEWSKA JASZCZUK2003-02-17 do dziś
2. ImionaANNA JANINA2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZUK2003-02-17 do dziś
2. ImionaHENRYK MARIAN2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-12-22 do dziś
246 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2017-12-22 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-12-22 do dziś
446 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-12-22 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-22 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-12-22 do dziś
747 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-22 do dziś
846 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2017-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów