„DOLMAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000151957
Numer REGON: 790144112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-14
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/5368/21/797]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 790144112 NIP 84810000632009-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLMAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH nr w rejestrze 7182003-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość KARBOWSKIE2003-02-18 do dziś
2. Adresnr domu 10 kod pocztowy 19-321 poczta NOWA WIEŚ EŁCKA kraj POLSKA 2003-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.1993 R. NOTARIUSZ EDWARD JÓZEF KARNY, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU, REP. A NR 188/932003-02-18 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.11.2006 R., REP. A NR 13478/2006, NOTARIUSZ EDWARD JÓZEF KARNY, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU ZMIENIONO: § 8, § 9, § 12, § 16, § 19, § 20 UMOWY SPÓŁKI.2006-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLASEK2003-02-18 do dziś
2. ImionaRUDOLF2003-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały553 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.300,00 ZŁOTYCH2006-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego55300,00 ZŁ2006-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport122300,00 PLN2003-02-18 do dziś
218000,00 ZŁ2006-12-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2003-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2003-02-18 do dziś
2. ImionaBEATA TERESA2003-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLASEK2003-02-18 do dziś
2. ImionaRUDOLF2003-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA2021-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy103 22 Z HODOWLA RYB2021-04-14 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA MEBLI2021-04-14 do dziś
301 50 Z PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA, W TYM RÓWNIEŻ PRODUKCJA MATERIAŁU SIEWNEGO, SZKÓŁKARSKIEGO, HODOWLANEGO, PRODUKCJA WARZYWNICZA, ROŚLIN OZDOBNYCH, SADOWNICTWO, PRODUKCJA ZWIERZĘCA TYPU PRZEMYSŁOWEGO FERMOWEGO2021-04-14 do dziś
446 90 Z HANDEL ARTYKUŁAMI ROLNYMI I PRZEMYSŁOWYMI ORAZ SUROWCAMI, W TYM RÓWNIEŻ EKSPORT I IMPORT2021-04-14 do dziś
549 41 Z USŁUGI TRANSPORTU KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO2021-04-14 do dziś
643 39 Z PRACE REMONTOWE I BUDOWLANE2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 24.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-06-28 do dziś
2data złożenia 20.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-14 do dziś
3data złożenia 21.01.2009 okres ZA 2006 R.2009-01-26 do dziś
4data złożenia 21.01.2009 okres ZA 2007 R.2009-01-26 do dziś
5data złożenia 21.01.2009 okres ZA 2008 R.2009-01-26 do dziś
6data złożenia 07.09.2012 okres 2009 R.2012-09-12 do dziś
7data złożenia 07.09.2012 okres 2010 R.2012-09-12 do dziś
8data złożenia 07.09.2012 okres 2011 R.2012-09-12 do dziś
9data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
10data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-29 do dziś
11data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-01 do dziś
12data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
13data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
14data złożenia 23.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
15data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-14 do dziś
3ZA 2006 R.2009-01-26 do dziś
4ZA 2007 R.2009-01-26 do dziś
5ZA 2008 R.2009-01-26 do dziś
62009 R.2012-09-12 do dziś
72010 R.2012-09-12 do dziś
82011 R.2012-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-14 do dziś
4ZA 2006 R.2009-01-26 do dziś
5ZA 2007 R.2009-01-26 do dziś
6ZA 2008 R.2009-01-26 do dziś
72009 R.2012-09-12 do dziś
82010 R.2012-09-12 do dziś
92011 R.2012-09-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów