„DOKSIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000151853
Numer REGON: 932887562
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-02-28
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/7762/20/934]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP9328875622004-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKSIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-02-26 do dziś
2. Adresulica JÓZEFA SUPIŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 52-317 poczta WROCŁAW 2005-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWĘ SPÓŁKI SPORZĄDZONO W DNIU 27.01.2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/5 PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ RADOJEWSKĄ, REP. A NR 689/20032003-02-26 do dziś
227.04.2004 R., REPERTORIUM A NUMER 3488/2004, NOTARIUSZ MGR ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. ŚWIEBODZKA 2/5; ZMIANA § 7 PKT A, § 12, SKREŚLONO § 82004-06-29 do dziś
307.07.2004 R. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 3990/04 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ ADAMIŁĘ CZYNIEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/2, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2004-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMORNICKI2003-02-26 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW MARIAN2003-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 186 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 93.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.2004-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2004-08-31 do dziś
2. ImionaADAM JÓZEF2004-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 65 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 32.500 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2004-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOROWSKI2004-08-31 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2004-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 65 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 32.500 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2004-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego168000,00 PLN2003-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOROWSKI2004-08-31 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2004-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-02-28 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-02-28 do dziś
373 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-02-28 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-02-28 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-02-28 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-02-28 do dziś
774 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2020-02-28 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-02-28 do dziś
933 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów