SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CICHY DOM” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000151844
Numer REGON: 010460538
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2006-08-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/23351/6/554]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0104605382003-02-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CICHY DOM” W LIKWIDACJI2006-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS 31732003-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-02-20 do dziś
2. Adresulica MIEDZIANA nr domu 11 kod pocztowy 00-835 poczta WARSZAWA 66 2003-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121 GRUDNIA 1993 R. ZMIENIONY UCHWAŁĄ NR 6/2000 Z 15.12.2000 R., ZŁOŻONO JEDNOLITY TEKST STATUTU PO ZMIANACH2003-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaETRYK2003-02-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WIKTOR2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADEK2003-02-20 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPLIŃSKA2003-02-20 do dziś
2. ImionaHALINA MARIANNA2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-02-20 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-02-20 do dziś
370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiLIKWIDACJA WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁA NR 6 10.09.2001 R. WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁA NR 1 15.10.2001 R.2006-08-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2006-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLEWJUSZ2006-08-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZDZISŁAW2006-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów