BONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000151778
Numer REGON: 932852799
Numer NIP: 8942744696
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2010-08-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13008/10/429]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP9328527992003-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2007-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-02-17 do dziś
2. Adresulica KAMIENNA nr domu 145 kod pocztowy 50-545 poczta WROCŁAW 2005-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.01.2003 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/5, REPERTORIUM A NR 4/2003; 11.02.2003 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ŚWIEBODZKIEJ 2/5, REPERTORIUM A NR 1072/2003, ZMIANA PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI.2003-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGSTAD2003-02-17 do dziś
2. ImionaKJELL2003-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 49.000,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2003-02-17 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-02-17 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-02-17 do dziś
460 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2003-02-17 do dziś
570 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-02-17 do dziś
674 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-02-17 do dziś
774 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-02-17 do dziś
893 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-27 do dziś
2data złożenia 31.10.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-11-14 do dziś
3data złożenia 23.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-20 do dziś
4data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-19 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
6data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-11-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-11-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji02.07.2007 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA BONAR SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DRODZE POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO, REPERTORIUM A NR 6089/2007 SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RADOJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/52007-07-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWA2007-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOGSTAD2007-07-25 do dziś
2. ImionaKIELL2007-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności02.07.2007 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA BONAR SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DRODZE POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO, REPERTORIUM A NR 6089/2007 SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RADOJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/52007-07-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów