ADANEX ADRIANA I STANISŁAW BARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000151600
Numer REGON: 250767021
Numer NIP: 6191770461
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-05-18
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/27507/22/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP2507670212003-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADANEX ADRIANA I STANISŁAW BARCZYK SPÓŁKA JAWNA2011-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2023-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 42 nr lokalu A kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2023-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA ADANEX ADRIANNA I STANISŁAW BARCZYK SPÓŁKA JAWNA W KĘPNIE ODDZIAŁ W KĘPNIE2003-02-13 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 31.01.2003 R. (TEKST JEDNOLITY).2003-02-13 do dziś
2ANEKSEM NR 1/2005 Z DNIA 25.10.2005 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI ZMIENILI § 3 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, POPRZEZ DOPISANIE PUNKTÓW 8-25.2005-11-04 do dziś
3ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 25.08.2011 R. -ZMIENIONO: § 1, § 2, § 10, -DODANO UST. 4 DO § 4.2011-09-22 do dziś
412.02.2016R. - ANEKS NR 1/2016 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI.2016-02-26 do dziś
502.12.2022R. - ZMIENIONO: §2.2023-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „ADANEX” SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 18.12.2002 R. STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ART. 26 § 4 WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. ADRIANNA BARCZYK POD NUMEREM 4376/01 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO) 2. STANISŁAW BARCZYK POD NUMEREM 3832/01 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO) REGON: 2507670212003-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK2003-02-13 do dziś
2. ImionaADRIANA2004-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK2003-02-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2003-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK2003-02-13 do dziś
2. ImionaADRIANA2004-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK2003-02-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-02-26 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-02-26 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-26 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-26 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-26 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-02-26 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-26 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-02-26 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów