SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MALINKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000151496
Numer REGON: 001407554
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/18746/22/980]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0014075542003-02-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MALINKA”2003-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze ARS 3192003-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2003-02-14 do dziś
2. Adresulica 19-GO LUTEGO nr domu 8 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE 2003-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.12.1989 R. UCHWAŁA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI O PRZYJĘCIU STATUTU2003-02-14 do dziś
216 STYCZNIA 2004 R UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTO TEKST STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2004-05-04 do dziś
330.11.2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2008-02-29 do dziś
412.09.2017 R. ZMIANA § 52 UST. 7 STATUTU2018-01-26 do dziś
517.05.2018 R. - UCHWALONO NOWY STATUT2018-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2003-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJĘCZKOWSKI2003-02-14 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-14 do dziś
21. NazwiskoSZOTOMSKA2003-02-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-02-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCĘBA2022-09-06 do dziś
2. ImionaROBERT2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
22. ImionaGRAŻYNA2011-12-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2022-09-06 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANIAK2018-01-26 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-03-30 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-30 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-03-30 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-03-30 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-03-30 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 17.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-03-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-28 do dziś
4data złożenia 09.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
5data złożenia 01.10.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-11-05 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
7data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
8data złożenia 24.09.2008 okres 01.01.2007R.-31.12.2007R.2008-09-26 do dziś
9data złożenia 26.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-16 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-24 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
12data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
14data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
16data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
18data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-11-05 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
501.01.2007R.-31.12.2007R.2008-09-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-16 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-24 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-14 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-03-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-11-05 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
801.01.2007R.-31.12.2007R.2008-09-26 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-16 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-08-24 do dziś
1101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów