FIRMA HANDLOWA RAFAŁ, GRZEGORZ TĘCZA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 19:27:12
Numer KRS: 0000151334
Numer REGON: 850461600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/498677/23/486]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA RAFAŁ, GRZEGORZ TĘCZA SPÓŁKA JAWNA2003-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina ŻYRAKÓW miejscowość GÓRA MOTYCZNA2003-02-12 do dziś
2. Adresnr domu 108 kod pocztowy 39-204 poczta ŻYRAKÓW kraj POLSKA 2003-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.01.1997 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 04.12.2002 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ2003-02-12 do dziś
228.12.2010 R. -ZMIANA PAR. 62011-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KSH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 04.12.2002 R. DOTYCHCZASOWA REJESTRACJA: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW RAFAŁ TĘCZA NR 1198, GRZEGORZ TĘCZA NR 1138.2003-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘCZA2003-02-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2003-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘCZA2003-02-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2003-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2003-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘCZA2003-02-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2003-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘCZA2003-02-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2003-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-02-09 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-02-09 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-02-09 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-14 do dziś
2data złożenia 14.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-03-14 do dziś
3data złożenia 14.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-30 do dziś
4data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
5data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-14 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-03-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-19 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów