„HESSEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000151310
Numer REGON: 015344340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-02-17
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/197/3/806]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HESSEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-02-17 do dziś
2. Adresulica CZERWONA DROGA nr domu 3 nr lokalu 63 kod pocztowy 02-496 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2003 R. NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-49/2003 2. 03.02.2003 R. MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-528/2003, ZMIANA § 17 I § 20 UMOWY SPÓŁKI2003-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIU2003-02-17 do dziś
2. ImionaZHONGGUI2003-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁ2003-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEI2003-02-17 do dziś
2. ImionaZHAOPING2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ2003-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIU2003-02-17 do dziś
2. ImionaZHONGGUI2003-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEI2003-02-17 do dziś
2. ImionaZHAOPING2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-02-17 do dziś
260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-02-17 do dziś
363 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2003-02-17 do dziś
474 40 Z REKLAMA2003-02-17 do dziś
515 11 Z PRZETWARZANIE OPDADÓW ZWIERZĘCYCH Z UBOJU2003-02-17 do dziś
651 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-02-17 do dziś
751 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2003-02-17 do dziś
851 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-02-17 do dziś
951 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-02-17 do dziś
1051 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2003-02-17 do dziś
1152 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-02-17 do dziś
1252 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-02-17 do dziś
1352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-02-17 do dziś
1455 30 A RESTAURACJE2003-02-17 do dziś
1563 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów