FIRMA HANDLOWO - TRANSPORTOWA „KULIG” - RYSZARD KULIG, ZOFIA KULIG SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000151065
Numer REGON: 930806074
Numer NIP: 9141067152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-05-16
Sygnatura akt[RDF/487997/23/17]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA „KULIG” -RYSZARD KULIG, ZOFIA KULIG SPÓŁKA JAWNA2003-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina ŻÓRAWINA miejscowość SUCHY DWÓR2003-02-13 do dziś
2. Adresnr. domu 16A kod pocztowy 52-211 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.01.20032003-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 03.01.2003 -RYSZARDA KULIG WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŻURAWINIE POD NUMEREM 1006 ORAZ ZOFIĘ KULIG WPISANĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŻURAWINIE POD NUMEREM 1007 -WOBEC ZAISTNIENIA PRZESŁANEK Z ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2003-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2003-02-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2003-02-13 do dziś
2. ImionaZOFIA2003-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2003-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2003-02-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2003-02-13 do dziś
2. ImionaZOFIA2003-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-24 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-31 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-26 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów