„DOCELU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000151018
Numer REGON: 015209168
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2011-04-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6000/11/430]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0152091682003-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOCELU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ——- nr domu ——- nr lokalu — —- kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2011-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.07.2002 R. NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-8811/20022003-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU2003-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-02-11 do dziś
255 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-02-11 do dziś
365 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2003-02-11 do dziś
465 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2003-02-11 do dziś
565 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-02-11 do dziś
667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-11 do dziś
767 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2003-02-11 do dziś
870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-02-11 do dziś
970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-02-11 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-02-11 do dziś
1174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-02-11 do dziś
1263 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2003-02-11 do dziś
1345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-02-11 do dziś
1445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-02-11 do dziś
1501 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2003-02-11 do dziś
1674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-02-11 do dziś
1785 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2003-02-11 do dziś
1892 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-02-11 do dziś
1993 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2003-02-11 do dziś
2093 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2003-02-11 do dziś
2118 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA2003-02-11 do dziś
2218 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA2003-02-11 do dziś
2363 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2003-02-11 do dziś
2418 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY2003-02-11 do dziś
2552 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-02-11 do dziś
2652 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2003-02-11 do dziś
2752 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2003-02-11 do dziś
2852 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2003-02-11 do dziś
2952 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-02-11 do dziś
3074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-02-11 do dziś
3174 40 Z REKLAMA2003-02-11 do dziś
3274 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-02-11 do dziś
3374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-11 do dziś
3492 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-02-11 do dziś
3522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.02.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.02.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.02.2003 -31.12.20032004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów