SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH W BEŁCHATOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000150791
Numer REGON: 001289400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-08-23
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/20265/22/155]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012894002003-02-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH W BEŁCHATOWIE2003-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM nr w rejestrze 3012003-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina BEŁCHATÓW miejscowość BEŁCHATÓW2003-02-10 do dziś
2. Adresulica 1-GO MAJA nr domu 55 kod pocztowy 97-400 poczta BEŁCHATÓW 2003-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.01.1988 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELI UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI, 23.01.2003 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIENIONO § 4 STATUTU,2003-02-10 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 03.12.2003 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI.2004-02-19 do dziś
3UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 23.06.2005 R. SKREŚLONO UST 2 W § 27, UST. 1 I 2 W § 31, ZMIANA BRZMIENIA UST. 2 W § 59.2005-09-07 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 9/2006 Z DNIA 20.06.2006 R. ZMIENIONO W STATUCIE § 12 PKT 4, 5; § 13 PKT 15, 16; § 21 UST. 7, 8; § 24 UST. 1; § 25 UST. 1; § 35; § 36 UST. 2, UST. 3; § 37; § 48 UST. 1, UST. 2; § 49 UST. 2; § 52; § 53; § 54; § 55; § 56 UST. 2; § 59 UST. 2, § 68; § 71 UST. 2; § 76; W § 50 ZMIENIONO UST. 2, UST. 3 ORAZ DODANO UST. 4; W § 70 DODANO UST. 6, W § 81 DODANO UST. 6.2006-11-13 do dziś
5NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW W DNIU 30 LISTOPADA 2007 R. UCHWALONO ZMIANĘ STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2008-01-11 do dziś
615.06.2010 R. W § 22 UST. 2 DODANO PKT 3, W § 83 SKREŚLONO PKT 13, W § 87 SKREŚLONO UST. 22010-10-29 do dziś
7UCHWAŁĄ NR 8/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 12.06.2018 R. ZMIENIONO: § 1 UST. 2, § 4 UST. 1, § 7, § 9, § 14 PKT.9, § 15, § 19, § 20, § 30 UST. 1, § 31, § 33, § 34, § 35, §40, § 43, § 48, § 50, § 51 UST 1 I 2, § 52, § 53 UST. 1, § 66, § 73 UST. 2, § 76 UST.1, § 78 UST. 4, § 79 UST. 2, § 79 UST. 4 I 5, § 79 UST. 16, § 81 UST.5 I UST.6, § 84 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE, § 85 UST 1 I 2, § 94, § 95 UST. 2 SKREŚLONO § 8, § 11, § 12, § 14 PKT. 1, § 21, § 22, § 23, § 24, § 32, § 37, § 79 UST. 3 PKT. 2, § 82 UST. 1 PKT. 7, § 83 PKT 6,9,12 I 14, DODANO § 30 UST. 7-9, § 79 UST. 2 ZDANIE TRZECIE.2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASZCZUK2011-03-31 do dziś
2. ImionaROBERT BRONISŁAW2011-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-31 do dziś
21. NazwiskoMAŁOFIEJ2008-08-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ŁUKASZ2008-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2008-08-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASTOWSKA2022-08-23 do dziś
2. ImionaANNA WIESŁAWA2022-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABORSKI2022-08-23 do dziś
2. ImionaJACEK2022-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPER2022-08-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2022-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-30 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2016-11-30 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 17.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022004-03-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 19.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R2006-11-13 do dziś
5data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
6data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-29 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-26 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-23 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
14data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-16 do dziś
19data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
20data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R2006-11-13 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-29 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-26 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
82012 ROK2013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R2006-11-13 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-29 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-09-26 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
102012 ROK2013-09-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-05 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów