FIRMA HANDLOWA „EWA” EWA I MIROSŁAW WĄSIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000150623
Numer REGON: 531629920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-08-03
Sygnatura akt[RDF/412079/22/92]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „EWA” EWA I MIROSŁAW WĄSIŃSCY SPÓŁKA JAWNA2003-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina OLESNO miejscowość OLESNO2003-02-07 do dziś
2. Adresulica J. LOMPY nr domu 25 kod pocztowy 46-300 poczta OLESNO kraj POLSKA 2003-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.01.2003 R.2003-02-07 do dziś
223.11.2011 R. ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-12-09 do dziś
307.05.2020R. ZMIENIONO § 2, § 12 UMOWY SPÓŁKI2020-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.01.2003 R. PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ FIRMA HANDLOWA EWA S.C. EWA WĄSIŃSKA, MIROSŁAW WĄSIŃSKI W OLEŚNIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA EWA S.C. EWA WĄSIŃSKA, MIROSŁAW WĄSIŃSKI W OLEŚNIE: EWA WĄSIŃSKA 2227 URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE, MIROSŁAW WĄSIŃSKI 2230 URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE.2003-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIŃSKA2003-02-07 do dziś
2. ImionaEWA2003-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIŃSKI2003-02-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2003-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2003-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIŃSKA2003-02-07 do dziś
2. ImionaEWA2003-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIŃSKI2003-02-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2003-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2011-12-09 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-09 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-05-15 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-15 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-15 do dziś
446 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2020-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów