„ARTFOL” SPÓŁKA JAWNA JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000150434
Numer REGON: 690514859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304650/21/69]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTFOL” SPÓŁKA JAWNA JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY2009-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina KOLBUSZOWA miejscowość KOLBUSZOWA2003-02-04 do dziś
2. Adresulica SOKOŁOWSKA nr domu 28 kod pocztowy 36-100 poczta KOLBUSZOWA 2004-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„ARTFOL” SPÓŁKA JAWNA JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY ODDZIAŁ W RANIŻOWIE2010-01-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina RANIŻÓW miejscowość RANIŻÓW2010-01-07 do dziś
3. Adresmiejscowość RANIŻÓW ulica KRAKOWSKA nr domu 10 kod pocztowy 36-130 poczta RANIŻÓW kraj POLSKA 2010-01-07 do dziś
21. Firma oddziału„ARTFOL” SPÓŁKA JAWNA JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY ODDZIAŁ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM2010-01-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI miejscowość SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI2010-01-07 do dziś
3. Adresmiejscowość SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI ulica TYSIĄCLECIA nr domu 110 kod pocztowy 36-050 poczta SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI kraj POLSKA 2010-01-07 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.12.1997 R. DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ARTFOL JANUSZ LUBERA, LUCJAN LUBERA 22.12.1997 R. PROTOKÓŁ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW 31.12.1997 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ARTOFOL JANUSZ LUBERA, LUCJAN LUBERA 19.11.2002 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ARTFOL JANUSZ LUBERA, LUCJAN LUBERA2003-02-04 do dziś
28.04.2004 R. ZMIANA PAR. 3 UMOWY2004-05-12 do dziś
317.11.2004 R. -ZMIANA PAR. 8 I PAR. 9 DOTYCHCZASOWEJ UMOWY2005-01-14 do dziś
421.11.2008 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI 21.03.2009 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE PAR. 2 I PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI 23.03.2009 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2009-04-22 do dziś
527.11.2009 R. -ZMIANA PAR. 3 I PAR. 5 UMOWY2010-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 19.11.2001 R. PODJĘLI DECYZJĘ UJMUJĄC ZAPIS W UMOWIE SPÓŁKI PAR. 1, ŻE JAKO PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO SPÓŁKĘ CYWILNĄ ZG Z ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCAJĄ JĄ NA SSPÓŁKĘ JAWNĄ, PP-H-U „ARTFOL” S.C. JANUSZ LUBERA, LUCJAN LUBERA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NR W REJ. 1985, 2621, 2622, URZĄD MIASTA I GMINY, NR REGONU: 690514859.2003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBERA2003-02-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ RYSZARD2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃKOWSKA2009-04-22 do dziś
2. ImionaZOFIA HELENA2009-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-04-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-04-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2005-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃKOWSKA2009-04-22 do dziś
2. ImionaZOFIA HELENA2009-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBERA2003-02-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ RYSZARD2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH2010-01-07 do dziś
249 41 Z USŁUGI TRANSPORTOWE2010-01-07 do dziś
374 10 Z PROJEKTOWANIE ZIELEŃCÓW, OBIEKTÓW ZIELONYCH2010-01-07 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-07 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-07 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-01-07 do dziś
738 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-01-07 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-01-07 do dziś
922 22 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH FOLIE2020-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2011 okres 2005, 2006, 2007, 2008, 20092011-05-23 do dziś
2data złożenia 27.04.2011 okres 20102011-06-01 do dziś
3data złożenia 27.04.2012 okres 2011 ROK2012-05-07 do dziś
4data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
5data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
6data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
7data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
8data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
9data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
10data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005, 2006, 2007, 2008, 20092011-05-23 do dziś
220102011-06-01 do dziś
32011 ROK2012-05-07 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów