„BOSZ” SZYMANIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000150329
Numer REGON: 370194606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/8868/20/512]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSZ” SZYMANIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2003-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LESKI gmina OLSZANICA miejscowość OLSZANICA2003-02-04 do dziś
2. Adresnr domu 311 kod pocztowy 38-622 poczta OLSZANICA kraj POLSKA 2003-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOSZ” SZYMANIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA -ODDZIAŁ W LESKU2011-09-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LESKI gmina LESKO miejscowość LESKO2011-09-02 do dziś
3. Adresmiejscowość LESKO ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 14 kod pocztowy 38-600 poczta LESKO kraj POLSKA 2011-09-02 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ -11.10.1993 R. ANEKS Z DNIA 30.09.2000 R. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH -27.12.2002 R. TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI JAWNEJ.2003-02-04 do dziś
231.12.2008 R. ZMIENIONO PAR. 4, PAR. 5, PAR. 102009-01-30 do dziś
301.06.2020 R., ZMIANA PAR. 5 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.12.2002 R. DOTYCHCZASOWA REJESTRACJA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WÓJT GMINY OLSZANICA, NR W REJESTRZE: 6432/608/2001, 6432/607/2001, 6432/609/2001 O NR REGON -3701946062003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIK2003-02-04 do dziś
2. ImionaBOGDAN JERZY2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIEWSKA SZYMANIK2003-02-04 do dziś
2. ImionaBARBARA ANNA2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO MOŻE WYSTĘPOWAĆ BOGDAN SZYMANIK, KTÓRY MOŻE UŻYWAĆ TYTUŁU DYREKTOR, LUB BARBARA KANIEWSKA-SZYMANIK. REPREZENTOWANIE NA ZEWNĄTRZ OZNACZA SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM, ZAWIERANIE UMÓW, ZACIĄGANIE KREDYTÓW, OTWIERANIE KONT BANKOWYCH, PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH I WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH BEZ OGRANICZEŃ. CZYNNOŚĆ NAGŁĄ, KTÓREJ NIEWYKONANIE MOGŁOBY WYRZĄDZIĆ SPÓŁCE NIEPOWETOWANE STRATY MOŻE WYKONAĆ KAŻDY WSPÓLNIK, MAJĄCY PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIK2003-02-04 do dziś
2. ImionaBOGDAN JERZY2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIEWSKA SZYMANIK2003-02-04 do dziś
2. ImionaBARBARA ANNA2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-01-30 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-30 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-30 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-01-30 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-01-30 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-01-30 do dziś
785 EDUKACJA2009-01-30 do dziś
890 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-01-30 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-01-30 do dziś
1058 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów