SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CIESZKÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000150298
Numer REGON: 930738154
Numer NIP: 9161005527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391585/22/315]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP9307381542003-02-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CIESZKÓW”2003-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10462003-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat MILICKI gmina CIESZKÓW miejscowość CIESZKÓW2003-02-05 do dziś
2. Adresulica ROLNICZA nr domu 18 kod pocztowy 56-330 poczta CIESZKÓW 2003-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.09.19952003-02-05 do dziś
221.11.2007 R. W § 8 ZMIENIONO UST. 4, UST. 6, UST. 7, UST. 8 ORAZ DODANO UST. 14; W § 21 ZMIENIONO UST. 1; W § 23 ZMIENIONO UST. 9; W § 24 ZMIENIONO UST. 4, UST. 6; W § 30 DODANO UST. 3, UST. 4; W § 35 ZMIENIONO UST. 2.2008-02-07 do dziś
316.06.2010 R., ZMIANA § 10 PKT 2.2011-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBZODEK2019-07-09 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-09 do dziś
21. NazwiskoJASIŃSKA2012-08-29 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-29 do dziś
31. NazwiskoKAŹMIERCZAK2012-08-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-08-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2020-11-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWRZĘDOWSKI2019-07-09 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUJTA2017-12-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYGAS2017-12-07 do dziś
2. ImionaEWA2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIK2017-12-07 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.01.2009 okres 01.01.2003-31.12.20032009-01-12 do dziś
2data złożenia 07.01.2009 okres 01.01.2004-31.12.20042009-01-12 do dziś
3data złożenia 07.01.2009 okres 01.01.2005-31.12.20052009-01-12 do dziś
4data złożenia 07.01.2009 okres 01.01.2006-31.12.20062009-01-12 do dziś
5data złożenia 07.01.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-01-12 do dziś
6data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
8data złożenia 14.09.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-04 do dziś
9data złożenia 13.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
10data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
11data złożenia 05.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
12data złożenia 22.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
13data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
14data złożenia 22.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
18data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
19data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003-31.12.20032009-01-12 do dziś
201.01.2004-31.12.20042009-01-12 do dziś
301.01.2005-31.12.20052009-01-12 do dziś
401.01.2006-31.12.20062009-01-12 do dziś
501.01.2007-31.12.20072009-01-12 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-10-04 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
1001.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003-31.12.20032009-01-12 do dziś
201.01.2004-31.12.20042009-01-12 do dziś
301.01.2005-31.12.20052009-01-12 do dziś
401.01.2006-31.12.20062009-01-12 do dziś
501.01.2007-31.12.20072009-01-12 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-10-04 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
1001.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów