FIRMA HANDLOWA „LIDER” JAN FĄK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000150184
Numer REGON: 550734006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-03-15
Sygnatura akt[RDF/472470/23/306]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „LIDER” JAN FĄK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2013-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2003-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica 11 LISTOPADA nr domu 121D kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2007-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123 GRUDNIA 2002 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 22.01.2003 R. ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2003-02-17 do dziś
212.02.2009; ZMIENIONO PAR. 52009-03-12 do dziś
330.12.2012 R., ZMIENIONO PAR. 2, 42013-01-22 do dziś
431.12.2012 R. ZMIENIONO PARAGRAF 4.2013-01-24 do dziś
520.10.2014; ZMIENIONO PARAGRAF 5.2014-11-18 do dziś
67 GRUDNIA 2015 ROKU ZMIENIONO PAR.42016-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFĄK2003-02-17 do dziś
2. ImionaJAN2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-17 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCZYK2013-01-22 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIENKIEWICZ2013-01-22 do dziś
2. ImionaALICJA2013-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFĄK2003-02-17 do dziś
2. ImionaJAN2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCZYK2013-01-22 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIENKIEWICZ2013-01-22 do dziś
2. ImionaALICJA2013-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-03-12 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-12 do dziś
347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-12 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-12 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-03-12 do dziś
633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-03-12 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-11-18 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-18 do dziś
2data złożenia 14.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
3data złożenia 15.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-01 do dziś
4data złożenia 10.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-16 do dziś
5data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-27 do dziś
6data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
7data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-13 do dziś
8data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
9data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
10data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
11data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
12data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
13data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
14data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
15data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
16data złożenia 08.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-08 do dziś
17data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-07-18 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-01 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-06-16 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-04-27 do dziś
601.01.2011 -31.12.2011 UCHWAŁA NR 1/2012 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 29 MARCA 2012 R.2012-04-23 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-03-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-08 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów