TARTAK PIEKARCZYK SPÓŁKA JAWNA ADAM PIEKARCZYK, JÓZEF PIEKARCZYK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000149985
Numer REGON: 490788824
Numer NIP: 7371656081
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-01-19
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/759/23/932]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP4907888242003-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTARTAK PIEKARCZYK SPÓŁKA JAWNA ADAM PIEKARCZYK, JÓZEF PIEKARCZYK2016-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina MSZANA DOLNA miejscowość KASINKA MAŁA2003-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KASINKA MAŁA nr domu 786 kod pocztowy 34-734 poczta KASINKA MAŁA kraj POLSKA 2016-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 06.01.1998 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 08.01.1998 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 30.12.2002 R.2003-01-31 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ NR 1/2005 Z DNIA 2 LUTEGO 2005 R. -§ 2 UMOWY2005-02-14 do dziś
327.12.2011 R. -ZMIAN UMOWY W PAR. 2 UST. 42012-01-26 do dziś
402.02.2016R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 2 PKT 1,32016-02-16 do dziś
501.01.2021 - ZMIANA TREŚCI UMOWY W PAR. 3, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 11, PAR 12.2022-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘLI WSPÓLNICY JEDNOMYŚLNIE. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY 30.12.2002 R.2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DREWTRANS” SPÓŁKA CYWILNA PIEKARCZYK JÓZEF, PIEKARCZYK ADAM2003-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrze1274 A/2002, 1275 A/20022003-01-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY MSZANA DOLNA2003-01-31 do dziś
5. Numer REGON4907888242003-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARCZYK2003-01-31 do dziś
2. ImionaADAM2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARCZYK2003-01-31 do dziś
2. ImionaJÓZEF2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARCZYK2022-02-09 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARCZYK2003-01-31 do dziś
2. ImionaJÓZEF2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARCZYK2003-01-31 do dziś
2. ImionaADAM2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARCZYK2022-02-09 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-01-26 do dziś
216 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-01-26 do dziś
316 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2020-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2020-10-13 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-10-13 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów