A.B.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000149676
Numer REGON: 356685491
Numer NIP: 5130028726
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2017-02-01
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/2153/17/73]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP3566854912003-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2014-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2002 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 2/5, REP. A NR 6856/20022003-01-31 do dziś
22 CZERWCA 2003 ROK, REP. A NR 3380/2003 NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 2/5 -ZMIANA PARAGRAF 7 UMOWY -DODANIE ZAPISÓW2003-07-11 do dziś
327.02.2006 R. -REP. A NR 1514/2006, NOTARIUSZ IWONA CYZ-HEJMO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIANA § 32006-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZDECKI2003-07-11 do dziś
2. ImionaHENRYK PIOTR2003-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2006-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZDECKI2003-01-31 do dziś
2. ImionaHENRYK PIOTR2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGUZDECKA2005-10-06 do dziś
2. ImionaEWA2005-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2003-01-31 do dziś
251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-01-31 do dziś
374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-01-31 do dziś
492 52 B OCHRONA ZABYTKÓW2003-01-31 do dziś
570 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-01-31 do dziś
602 0 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2003-07-11 do dziś
715 1 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH2003-07-11 do dziś
826 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2003-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.02.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.02.2003 -31.12.20032004-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO Z DNIA 12.10.2016 R., SYGN.AKT KR XI NS REJ KRS 33966/16/4912017-02-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr VIII GU 57/06/S data 27.06.20062006-07-06 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób UMORZENIE POSTĘPOWANIA data 27.09.20072007-12-06 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2006-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZKA2006-07-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2006-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-06 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów