APTEKA „WARMIŃSKA” ALICJA JUREWICZ EWA GIERAŁTOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000149647
Numer REGON: 170341485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-03-22
Sygnatura akt[RDF/587445/24/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „WARMIŃSKA” ALICJA JUREWICZ EWA GIERAŁTOWSKA SPÓŁKA JAWNA2003-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BRANIEWSKI gmina BRANIEWO miejscowość BRANIEWO2003-02-05 do dziś
2. Adresulica PLAC PIŁSUDSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 14-500 poczta BRANIEWO kraj POLSKA 2003-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.07.1996 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 06.01.2003 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 06.01.2003 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-02-05 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 22.04.2008 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY2008-04-28 do dziś
3DNIA 03.04.2017R., ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2017-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4, APTEKA „WARMIŃSKA” SPÓŁKA CYWILNA ALICJA JUREWICZ EWA GIERAŁTOWSKA; ALICJA JUREWICZ NR EWIDENCYJNY 2746; EWA GIERAŁTOWSKA NR EWIDENCYJNY 27472003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2003-02-05 do dziś
2. ImionaALICJA JOANNA2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAŁTOWSKA2003-02-05 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2003-02-05 do dziś
2. ImionaALICJA JOANNA2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAŁTOWSKA2003-02-05 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-04-28 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2020-11-25 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192003-02-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów