„ARTIFEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000149606
Numer REGON: 634457266
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-09-24
Sygnatura akt[RDF/333312/21/698]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIFEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO2003-02-03 do dziś
2. Adresulica WIERZBOWA nr domu 182 kod pocztowy 62-081 poczta WYSOGOTOWO kraj POLSKA 2003-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 STYCZNIA 2003 R.; NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; REPERTORIUM A NUMER 248/20032003-02-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 GRUDNIA 2008 ROKU REPERTORIUM A NUMER 14516/2008 SPORZĄDZONY W KANCELARII W POZNANIU PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO 59/2 WOBEC NOTARIUSZA PIOTRA KOWANDY. ZMIANA § 5 UST. 12008-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIA2003-02-03 do dziś
2. ImionaLESZEK CZESŁAW2003-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁ2003-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIA2003-02-03 do dziś
2. ImionaLESZEK CZESŁAW2003-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIA2003-02-03 do dziś
2. ImionaDOMINIK2003-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2008-12-31 do dziś
210 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2008-12-31 do dziś
310 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2008-12-31 do dziś
410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2008-12-31 do dziś
510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2008-12-31 do dziś
610 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2008-12-31 do dziś
710 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2008-12-31 do dziś
810 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-31 do dziś
933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-12-31 do dziś
1033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-12-31 do dziś
1133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-12-31 do dziś
1233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-12-31 do dziś
1343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-12-31 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-12-31 do dziś
1543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-12-31 do dziś
1646 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2008-12-31 do dziś
1746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2008-12-31 do dziś
1847 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-31 do dziś
1947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-31 do dziś
2049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-12-31 do dziś
2152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-12-31 do dziś
2252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-12-31 do dziś
2352 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2008-12-31 do dziś
2468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-12-31 do dziś
2568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-12-31 do dziś
2681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-12-31 do dziś
2769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO KSIĘGOWE2008-12-31 do dziś
2873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-12-31 do dziś
2970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-12-31 do dziś
3071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-12-31 do dziś
3171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2008-12-31 do dziś
3271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-12-31 do dziś
3373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-12-31 do dziś
3473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-12-31 do dziś
3573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-12-31 do dziś
3673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-12-31 do dziś
3773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-12-31 do dziś
3882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-12-31 do dziś
3963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-31 do dziś
4074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-12-31 do dziś
4174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-31 do dziś
4277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-12-31 do dziś
4382 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 03.02.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 03.02.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
16data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
17data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 03.02.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów