APTEKA „VERBENA” MARIA CICHOCKA-KORALEWSKA, WANDA WANOWSKA-FRĄCZEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000149542
Numer REGON: 811877296
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-03-19
Sygnatura akt[RDF/586444/24/88]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811877296 NIP 95519357252008-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „VERBENA” MARIA CICHOCKA-KORALEWSKA, WANDA WANOWSKA-FRĄCZEK SPÓŁKA JAWNA2003-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-01-31 do dziś
2. Adresulica BRĄZOWA nr domu 16 kod pocztowy 70-781 poczta SZCZECIN 2004-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 08 LIPCA 1999 R., ZMIENIONA NASTĘPNIE UCHWAŁĄ Z DNIA 01.01.2003 R.2003-01-31 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA W DNIU 11.06.2004 R. 1) DODANO DO § 2 UMOWY SPÓŁKI PIEĆ NOWYCH PRZEDMIOTÓW DZIAŁALNOŚCI 2) ZASTĄPIONO SŁOWA „PRZY UL. BRĄZOWEJ 19” W § 3 UMOWY SPÓŁKI NOWYM BRZMIENIEM „PRZY UL. BRĄZOWEJ 16”.2004-07-05 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA W DNIU 28 GRUDNIA 2007 R. -ZGODNIE Z ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI NADANO NOWE BRZMIENIE DLA: § 3, § 6, I § 7.2008-03-25 do dziś
407.05.2010 R., ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2010-06-07 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15 MARCA 2017 R. ZMIENIONO §22017-06-29 do dziś
6ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. ZMIENIONO §32018-04-24 do dziś
7ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20 MAJA 2021 R. ZMIENIONO PARAGRAF 6.2021-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 §4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH; UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.01.2003 R. APTEKA VERBENA SPÓŁKA CYWILNA, MARIA CICHOCKA-KORALEWSKA, WANDA WANOWSKA-FRĄCZEK REGON: 8118772962003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOCKA KORALEWSKA2003-01-31 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANOWSKA FRĄCZEK2003-01-31 do dziś
2. ImionaWANDA JOANNA2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZEK2008-03-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-03-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORALEWSKI2008-03-25 do dziś
2. ImionaJERZY2008-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-03-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-03-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWANDA JOANNA WANOWSKA-FRĄCZEK JEST UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2021-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANOWSKA FRĄCZEK2003-01-31 do dziś
2. ImionaWANDA JOANNA2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-07 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-07 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-07 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-07 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-06-07 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-07 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-29 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-06-29 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-26 do dziś
2data złożenia 23.04.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-07 do dziś
3data złożenia 26.05.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-07 do dziś
4data złożenia 16.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-26 do dziś
5data złożenia 16.04.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-23 do dziś
6data złożenia 16.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-29 do dziś
7data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
8data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
9data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
10data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11data złożenia 26.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
12data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
13data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
14data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
15data złożenia 25.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-26 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-07 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-07 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-26 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-23 do dziś
61 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów