APTEKA UNIWERSYTECKA J. MARJAŃSKA B. SKOCZYLAS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000149462
Numer REGON: 472025187
Numer NIP: 7251688492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-02-19
Sygnatura akt[RDF/581302/24/743]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA UNIWERSYTECKA J. MARJAŃSKA B. SKOCZYLAS SPÓŁKA JAWNA2009-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica NAWROT nr domu 100 kod pocztowy 90-040 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2009-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„APTEKA UNIWERSYTECKA” J.MARJAŃSKA, B.SKOCZYLAS SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ŁODZI APTEKA „ZIOŁA POLSKIE”2006-08-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2006-08-25 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ŁOKIETKA nr domu 6 kod pocztowy 93-335 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-03-17 do dziś
21. Firma oddziału„APTEKA UNIWERSYTECKA” J.MARJAŃSKA, B.SKOCZYLAS SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ŁODZI APTEKA „ZIOŁA POLSKIE”2009-04-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2009-04-09 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica NAWROT nr domu 100 kod pocztowy 90-040 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2009-04-09 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 08.03.2000 R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.12.2002 R., PRZYJĘTO TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ANEKSEM Z DNIA 16.01.2003 R. ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI. ANEKSEM Z DNIA 11.02.2003 ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2003-02-19 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DNIA 22.05.2006 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2006-07-06 do dziś
321.08.2006 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE TREŚCI § 4 UMOWY SPÓŁKI2006-09-27 do dziś
4UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.06.2009 R. ZMIENIONO § 1, § 42009-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H. SPÓŁKI CYWILNEJ „APTEKA UNIWERSYTECKA” BARBARA SKOCZYLAS NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI -36231, JOANNA MARJAŃSKA NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI -598952003-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARJAŃSKA2003-02-19 do dziś
2. ImionaJOANNA ANNA2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2003-02-19 do dziś
2. ImionaBARBARA JOLANTA2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2003-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARJAŃSKA2003-02-19 do dziś
2. ImionaJOANNA ANNA2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2003-02-19 do dziś
2. ImionaBARBARA JOLANTA2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-03 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-03 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-07-03 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-18 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-02 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-02 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-19 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów