SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JODEŁKA” W PUŁAWACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000148981
Numer REGON: 430713425
Numer NIP: 7161631531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441750/22/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430713425 NIP 71616315312007-02-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JODEŁKA” W PUŁAWACH2003-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 189/962003-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY2003-03-03 do dziś
2. Adresulica POLNA nr domu 31 kod pocztowy 24-100 poczta PUŁAWY 2003-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114 LISTOPADA 2002 R.2003-03-03 do dziś
215.09.2006 R.- UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PRZYJĘTO NOWY STATUT2006-10-13 do dziś
317 CZERWCA 2008 R. UCHWALONO NOWY STATUT2008-08-28 do dziś
419 KWIETNIA 2012 R. ZMIENIONO: W § 37 UST. 4, DODANO W § 37 UST. 5 I UST. 62012-05-24 do dziś
527.06.2014 R., ZMIENIONO PAR. 24 UST. 3, W PAR. 38 UST. 1 ZD.12014-10-28 do dziś
621.06.2018 R. ZMIANA STATUTU POLEGAŁA NA NADANIU MU NOWEGO BRZMIENIA2018-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTACHULSKA2011-01-25 do dziś
2. ImionaFELIKSA2011-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-25 do dziś
21. NazwiskoGĄSKA2011-01-25 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2011-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2011-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAPAŁA2017-08-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁAŚ2017-08-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLIS2014-10-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-03-03 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 12.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R.- 31.12.2001 R.2003-03-03 do dziś
2data złożenia 20.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
3data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
4data złożenia 13.12.2010 okres 1.01.2009 DO 31.12.2009 R.2011-01-25 do dziś
5data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
6data złożenia 14.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
7data złożenia 09.07.2013 okres OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU2013-08-29 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
9data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
10data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
11data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
12data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
15data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
16data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
31.01.2009 DO 31.12.2009 R.2011-01-25 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
6OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU2013-08-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 R.-31.12.2001 R.2003-03-03 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
41.01.2009 DO 31.12.2009 R.2011-01-25 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
7OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU2013-08-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów